Decyzja Rady Europejskiej 16.10.2010

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzja Rady Europejskiej 16.10.2010 - strona 1

Fragment notatki:


DECYZJE   DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ  z dnia 16 września 2010 r.  w sprawie zmiany wykazu składów Rady   (2010/594/UE)  RADA EUROPEJSKA,   uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego  art. 16 ust. 6 akapit pierwszy,  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  w szczególności jego art. 236 lit. a),  a także mając na uwadze, co następuje:  (1)  Aby  odzwierciedlić w nazwach składów Rady zmiany  odnoszące się do przestrzeni kosmicznej i sportu wpro­ wadzone Traktatem z Lizbony do wcześniejszych Trak­ tatów, należy dostosować nazwę składu „Konkurencyj­ ność (Rynek Wewnętrzny, Przemysł i Badania)” przez  dodanie słów „Przestrzeń Kosmiczna”, a nazwę składu  „Edukacja, Młodzież i Kultura” – przez dodanie słowa  „Sport”.  (2)  Należy zatem zmienić wykaz składów Rady, który figu­ ruje w załączniku do decyzji Rady (do Spraw Ogólnych)  2009/878/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiającej  wykaz składów Rady uzupełniający składy, o których  mowa w art. 16 ust. 6 akapity drugi i trzeci Traktatu  o Unii Europejskiej ( 1 ); wykaz ten został zamieszczony  również w załączniku I do regulaminu wewnętrznego  Rady ( 2 ),  PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:   Artykuł  1  Wykaz składów Rady, który figuruje w załączniku do decyzji  2009/878/UE, a w konsekwencji również wykaz składów Rady  zamieszczony w załączniku I do regulaminu wewnętrznego  Rady, zostaje zmieniony w sposób następujący:  1) pkt  6  „Konkurencyjność (Rynek Wewnętrzny, Przemysł  i Badania)” otrzymuje brzmienie:  „6. Konkurencyjność (Rynek Wewnętrzny, Przemysł,  Badania i Przestrzeń Kosmiczna)”;  2) pkt 10 „Edukacja, Młodzież i Kultura” otrzymuje brzmienie:  „10. Edukacja, Młodzież, Kultura i Sport”.  Brzmienie przypisów nie ulega zmianie.  Artykuł  2  Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.  Sporządzono w Brukseli dnia 16 września 2010 r.  W imieniu Rady Europejskiej  H. VAN ROMPUY   Przewodniczący PL   L 263/12  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej  6.10.2010  ( 1 ) Dz.U. L 315 z 2.12.2009, s. 46.  ( 2 ) Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 35. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz