Decyzja EBC z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca opó_nienia rozpocz_cia stosowania systemu rotacyjnego w Radzie Prezesów EBC

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 350
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzja EBC z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca opó_nienia rozpocz_cia stosowania systemu rotacyjnego w Radzie Prezesów EBC  - strona 1 Decyzja EBC z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca opó_nienia rozpocz_cia stosowania systemu rotacyjnego w Radzie Prezesów EBC  - strona 2

Fragment notatki:

L 3/4
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
7.1.2009
II
(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)
DECYZJE
EUROPEJSKI BANK CENTRALNY
DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 18 grudnia 2008 r.
dotycząca opóźnienia rozpoczęcia stosowania systemu rotacyjnego w Radzie Prezesów
Europejskiego Banku Centralnego
(EBC/2008/29)
(2009/5/WE)
kroczy 21, każdy członek Zarządu będzie miał jeden
głos, a liczba prezesów z prawem do głosowania wynosić
będzie 15. Przepis ten określa także zasady rotacji prawa
do głosowania. Zgodnie z szóstym tiret art. 10 ust. 2
Rada Prezesów, stanowiąc większością dwóch trzecich
głosów wszystkich jej członków mających oraz niemają­
cych prawa do głosowania, może podjąć decyzję
o opóźnieniu rozpoczęcia stosowania systemu rotacji
do dnia, w którym liczba prezesów przekroczy 18.
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­
nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem
ESBC”), w szczególności jego art. 10 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)
Zgodnie z decyzją Rady 2008/608/WE z dnia 8 lipca
2008 r. wydaną na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu
w sprawie przyjęcia wspólnej waluty przez Słowację
w dniu 1 stycznia 2009 r. (1) Słowacja spełnia niezbędne
warunki przyjęcia waluty euro, a przysługujące jej wyłą­
czenie przyznane na podstawie art. 4 Aktu przystą­
pienia (2) zostanie zniesione z dniem 1 stycznia 2009 r.
(2)
Po przyjęciu euro przez Słowację liczba członków Rady
Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) prze­
kroczy 21. Zgodnie z art. 10 ust. 2 Statutu ESBC od
dnia, w którym liczba członków Rady Prezesów prze­
(1) Dz.U. L 195 z 24.7.2008, s. 24.
(2) Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Repu­
bliki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki
Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki
Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki
Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę
Unii Europejskiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 33).
(3)
Motyw 6 zalecenia EBC/2003/1 z dnia 3 lutego 2003 r.
dotyczącego decyzji Rady w sprawie zmiany art. 10 ust.
2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych
i Europejskiego Banku Centralnego (3) oraz motyw 6
decyzji Rady zebranej w składzie szefów państw lub
rządów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany
art. 10 ust. 2 Statutu Europejskiego Systemu Banków
Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (4) prze­
widują możliwość wydania decyzji opóźniającej rozpo­
częcie stosowania systemu rotacyjnego w celu uniknięcia
sytuacji, w której częstotliwość głosowania prezesów
należących do którejś z grup będzie wynosić 100 %.
Rozpoczęcie
stosowania
systemu
rotacyjnego
w momencie, gdy liczba prezesów przekroczy 15, wyma­
gałoby wprowadzenia nadzwyczajnych rozwiązań, tak
aby pierwsza grupa prezesów nie miała niższej częstotli­
wości głosowania niż grupa ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz