Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym - strona 1 Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym - strona 2 Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym - strona 3

Fragment notatki:

CZYNNOŚCI SĄDOWE W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM Modele a. model śledztwa sądowego - śledztwo prowadzone jest bezpośrednio przez sędziego śledczego lub sąd ( przewidziana w kpk z 1928 ), ← wadą jest nadmierna inkwizycyjność. b. model ingerencji sądu w postępowanie przygotowawcze w wypadkach, kiedy jest to wskazane ze względu na gwarancje procesowe ( ← funkcja gwarancyjna ) stron i lepsze przygotowanie sprawy dla sądu orzekającego na rozprawie. Zasada: czynności procesowe są podejmowane przez organy prowadzące Wyjątek: czynności sądowe- 1. mają charakter incydentalny 2. i tylko wtedy, gdy ustawa je wyraźnie przewiduje ( Art. 329 §1 ) W takich wypadkach zastosowanie mają także reguły dotyczące udziału stron i osób innych niż strony w posiedzeniach ( Art. 96 ). Uprawnienia sądu - czynności przewidziane w ustawie ( Art. 329 §1 ) : 1. tzw. skarga subsydiarna ( Art. 330 ) Ratio legis - gwarancja, że instytucja oskarżyciela posiłkowego, działającego zamiast oskarżyciela posiłkowego, nie będzie w praktyce nadużywana przez pokrzywdzonych. 1. wydaje zostaje postanowienie prokuratora ( organu nieprokuratorskiego ) o - umorzeniu postępowania lub - odmowie jego wszczęcia 2. pokrzywdzony wnosi zażalenie na postanowienie do prokuratora nadrzędnego 3. prokurator nadrzędny nie przychylił się do tego zażalenie i wówczas kieruje je do sądu. Sąd może a. utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie b. uchylić zaskarżone postanowienie, wówczas udziela prokuratorowi wskazówek, które są dla niego wiążące: - powody uchylenia, - okoliczności, które należy wziąć pod uwagę, - czynności, które należy przeprowadzić, c. prokurator następnie może: - znaleźć podstawy do wniesienia aktu oskarżenia - nie znaleźć podstaw do wniesienia aktu oskarżenia- wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania/odmowie wszczęcia - - pokrzywdzony wnosi zażalenie do prokuratora nadrzędnego, Prokurator nadrzędny może: → uchylić zaskarżone postanowienie → utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie, wówczas → pokrzywdzony może w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarżenia → dołącza po jednym odpisie dla prokuratora oraz każdego oskarżonego. d. w razie wniesienia przez pokrzywdzonego aktu oskarżenia prezes sądu przesyła jego odpis prokuratorowi, wzywając go do nadesłania w terminie 14 dni akt postępowania przygotowawczego. 2. rozpoznawanie innych zażaleń na

(…)

zapobiegawczych, innych niż tymczasowe aresztowanie ( Art. 252 §2 i 3 )
- zatrzymanie osoby ( Art. 246 )
- postanowienie o kontroli i utrwalaniu rozmów oraz przesyłanych informacji ( Art. 240 w zw. z Art. 241 )
- postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym ( Art. 293 §2 )
- postanowienie w sprawie zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka ( Art. 184 §5 )
3. inne czynności- postanowienia
- o skierowaniu na obserwację psychiatryczną w zakładzie leczniczym lub o przedłużeniu tej obserwacji ( Art. 203 §2 i 3 )
- o wprowadzeniu kontroli i utrwalania rozmów ( Art. 237 §1 i 2 )
- o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania ( Art. 263 §2 i 4 )
- o przepadku przedmiotu sumy poręczenia lub jej ściągnięciu ( Art. 270 §1 )
- o wydaniu lub odwołaniu listu żelaznego ( Art. 282 §2 )
- o stosowaniu…
…. 336 )
5. czynności dowodowe- przesłuchanie
- świadka, jeśli nie będzie można przesłuchać go na rozprawie ( Art. 316 §3 )- na wniosek strony lub organu procesowego.
- podejrzanego przed zastosowaniem tymczasowego aresztowania ( Art. 249 §3 )
- pokrzywdzonego, który w chwili czynu nie ukończył 15 lat, jako świadka w sprawach o przestępstwa określone w rozdziale XXV kk ( Art. 185a §2 )- przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości
Właściwość sądu ( Art. 329 §1 )
Zasada: sąd powołany do rozpoznania sprawy w I instancji
Wyjątek: ustawa stanowi inaczej
- sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie ( przy stosowaniu tymczasowego aresztowania- Art. 252 §2 )
- sąd okręgowy ( wydawanie i odwoływanie listu żelaznego )- Art. 281 i 282 §2
Skład sądu ( Art. 329 §2 ).
Zasada: 1- osobowo…
… aresztowania porządkowego ( Art. 290 §1 )
- o zezwoleniu na przesłuchanie adwokata, lekarza, dziennikarza ( Art. 180 §2 )
4. poza tym sąd decyduje o
- umorzeniu postępowania w razie stwierdzenia popełnienia czynu w stanie niepoczytalności i zastosowaniu środków zabezpieczających ( Art. 324 )
- warunkowym umorzeniu postępowania na wniosek prokuratora złożony po zakończeniu postępowania przygotowawczego ( Art…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz