Czynności procesowe - postępowanie karne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności procesowe - postępowanie karne - strona 1 Czynności procesowe - postępowanie karne - strona 2 Czynności procesowe - postępowanie karne - strona 3

Fragment notatki:

CZYNNOŚCI PROCESOWE ( Dział IV ) Na postępowanie karne oddziałują : 1. Fakty karno- procesowe a. Czynność procesowa - określone przez prawo karne procesowe zachowanie się uczestnika postępowania wywołujące przewidziane przez to prawo skutki prawne. b. Zdarzenie procesowe - fakt, który nie polega na zachowaniu się człowieka, ale wywołuje określone skutki prawno- procesowe. Przykład: upływ czasu- wywołuje konieczność umorzenia procesu ( Art. 17 §1 pkt 6 ), śmierć oskarżonego, śmierć świadka wymuszająca odczytanie jego wcześniejszych zeznań, powódź powodująca zniszczenie akt i konieczności postępowania o ich odtworzenie ( Art. 160 §1 ). 2. Fakty procesowe, ale z innych postępowań Przykład: wytoczenie powództwa przed sądem cywilnym o roszczenia objęte powództwem adhezyjnym zmuszające do pozostawienia powództwa adhezyjnego do rozpoznania. 3. Inne czynności prawne Przykład: ugoda między oskarżycielem prywatnym i oskarżonym powodujące umorzenie postępowania karnego. 4. Czynności pozaprocesowe ( operacyjne ) - działania organów ścigania ( Policji, ABW ), których celem jest wyszukanie dowodu. Przykład: inwigilacja, rozpytywanie. Najczęściej wyprzedzają wszczęcie postępowania karnego. Mogą być podejmowane: i. przed wszczęciem postępowania karnego ( czynności przedprocesowe )- podsłuch telefoniczny, niejawne nadzorowanie pomieszczeń- w ich wyniku można uzyskać dowody, które później mogą być wprowadzone do postępowania karnego ii. w toku procesu jako towarzyszące czynnościom procesowym. Podział czynności procesowych 1. Kryterium: zachowanie się uczestnika a. pozytywne ( działania procesowe ) b. negatywne ( zaniechania procesowe ) 2. Kryterium: złożoność a. proste ( pojedyncze )- np. wniesienie apelacji b. złożone - składające się z kilku dających się wyodrębnić elementów ( przedstawienie zarzutów ) 3. Kryterium: liczba niezbędnych uczestników czynności: a. indywidualne- izolowane czynności określonej osoby ( złożenie zawiadomienia o przestępstwie ) b. zbiorowe - z założenia uczestnicy w nich kilka osób ( przesłuchanie ) 4. Kryterium: czy do ważności czynności procesowej wymagana jest zgoda podmiotu innego niż dokonujący czynności? a. jednostronne b. dwustronne/wielostronne ( umowy procesowe )- list żelazny, pojednanie, ugoda w postępowaniu prywatnoskargowym 5. Kryterium: podmiot dokonujący czynności a. czynności organów procesowych ( wszczynanie postępowania przygotowawczego ) b. czynności stron i ich reprezentantów

(…)

… wydawane są zarządzenia- zob. niż. ).
b. Wyjątek: kwestie merytoryczne:
- postanowienie o ustaleniu kwalifikacji prawnej czynu i kary po przejęcie skazanego ( Art. 611c )
- postanowienie o wykonaniu kary orzeczonej za granicą z ustaleniem kwalifikacji prawnej wg prawa polskiego, w razie odmowy przekazania w trybie europejskiego nakazu aresztowania obywatela polskiego, azylanta lub osoby zamieszkałej…
nadzwyczajnego złagodzenia kary
- środków zabezpieczających
- uwzględnieniu powództwa cywilnego
- innych rozstrzygnięciach zawartych w wyroku.
Termin na sporządzenie uzasadnienia ( Art. 423 §1 )
1. Zasada: 14 dni od:
i. jeśli na wniosek- daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia
ii. jeśli z urzędu- daty ogłoszenia wyroku
2. Wyjątek: fakultatywne- prezes sądu może przedłużyć termin na dłuższy czas…
… oraz dane określające tożsamość oskarżonego ( Art. 413 §1 pkt 3 )
e. przytoczenie opisu i kwalifikacji prawnej czynu, którego popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu ( Art. 413 §1 pkt 4 )
2. sentencja
a. rozstrzygnięcie sądu ( Art. 413 §1 pkt 5 )
b. wskazanie zastosowanych przepisów ustawy karnej ( Art. 413 §1 pkt 6 )
3. ponadto wyrok skazujący powinien zawierać:
a. dokładne określenie przypisanego oskarżonemu czynu ( Art. 413 §2 pkt 1 )
b. dokładne określenie kwalifikacji prawnej przypisanego oskarżonemu czynu ( Art. 413 §2 pkt 1 )
c. rozstrzygnięcie co do: ( Art. 413 §2 pkt 2 )
- kary
- środków karnych
- zaliczenia na ich poczet tymczasowego aresztowania i zatrzymania, w razie potrzeby
- środków zapobiegawczych ( nakaz powstrzymywania się od wykonywania określonej funkcji/zawodu, prowadzenia…
… skutków prawnych, więc jej odwołanie jest w gruncie rzeczy zmianą czegoś, czego jeszcze w rozumieniu procesowym w ogóle nie wydano.
- odwołalność zewnętrzna ( in foro externo )- po ich uzewnętrznieniu
Zasada: brak odwołalności zewnętrznej
Wyjątek: gdy ustawa stanowi inaczej.
- oświadczenia woli postulujące- Zasada: dopuszczalna ( ← zasada kontradyktoryjności )
Wyjątek: gdy ustawa stanowi inaczej.
ii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz