Czynniki chłodnicze w maszynach klimatyzacyjnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki chłodnicze w maszynach klimatyzacyjnych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

CZYM POWINNY CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ CZYNNIKI CHŁODNICZE STOSOWANE W MASZYNACH KLIMATYZACYJNYCH.
1. Ciśnienie czynnika chłodniczego w skra­placzu nie powinno przekraczać 1,51,7 MPa; w parowniku zaś nie powinno powstawać podciśnienie. 2. Ciepło parowania czynnika r powinno być jak największe, a objętość właściwa możliwie jak najmniejsza. Im większe jest ciepło parowania, tym mniej będzie w obiegu czynnika chłodniczego; im mniejsza objętość właściwa czynnika v, tym mniejszą on zaj­muje objętość. 3. Temperatura zamarzania czynnika powin­na być dostatecznie niska, temperatura krytyczna zaś dostatecz­nie wysoka. Temperatury te wyznaczają zakres stosowania czyn­nika pod względem temperatur parowania skraplania.
4. Przewodność cieplna czynnika chłodniczego po­winna być możliwie jak największa, ponieważ w takim razie mniejsze mogą być powierzchnie ogrzewalne skraplaczy i parow­ników.
5. Czynnik chłodniczy nie powinien być palny, wybuchowy, ani mieć właściwości trujących.
6. Nie powinien powodować korozji metali stosowa­nych w technice chłodniczej; zatem powinien być względem nich chemicznie obojętny.
7. Nie powinien być zbyt drogi.
10.5. Czynniki chłodnicze
nie mogą być toksyczne;
nie mogą powodować korozji materiału urządzenia chłodniczego; powinny być bezpieczne ze względów pożarowych i wybuchowych; powinny wykazywać odpowiednie właściwości termodynamiczne, to znaczy:
- umiarkowane wartości ciśnienia wrzenia i skraplania w stosowa­nej temperaturze,
- małą objętość właściwą par,
- małe ciepło właściwe w stanie ciekłym,
- wysokie wartości współczynników przewodzenia i przejmowania ciepła,
- niską temperaturę krzepnięcia, - wysoką temperaturę krytyczną;
muszą być trwałe, tzn. nie ulegać rozkładowi chemicznemu; powinny mieć małą lepkość z uwagi na opory przepływu; powinny być tanie i łatwo dostępne.
W praktyce brak jest czynników, które spełniałyby wszystkie powyższe wymagania. Początkowo najbardziej rozpowszechnionym czynnikiem chłod­niczym był amoniak. Ma on wiele zalet, a wśród nich korzystne parametry termodynamiczne i fizykochemiczne oraz niską cenę. Poważ­nymi jego wadami są jednak wybuchowość, trujące działanie na żywe organizmy i dokuczliwy zapach.
Obecnie powszechnie stosuje się freony. Są to związki chemiczne powstające z połączeń węglowodorów nasyconych z chlorem i fluorem. Ich właściwości termodynamiczne są zbliżone do właściwości amonia­ku. Inne zalety to mniejsza toksyczność i całkowita bezwonność, do wad zaś należą: rozpuszczalność w oleju smarującym sprężarki, więk­szy niż amoniaku koszt oraz łatwość przeciekania przez najmniejsze nieszczelności.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz