Ćwiczenia projektowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia projektowe - strona 1

Fragment notatki:

W pierwszym z nich znalazł się schemat konstrukcji dokumentu inicjującego projekt - mieści się on na ponad 6 stronach. Natomiast drugi plik to Strategia Rozwoju Miasta Inowrocławia 2003 - 2013.

1. WPROWADZENIE 1.1. Podstawy prawne opracowania Strategii Reforma samorządowa przeprowadzona w Polsce w 1990 roku spowodowała przekazanie gminom jako zadań własnych części kompetencji, które dotychczas były w gestii różnych instytucji państwowych. Władze samorządowe uzyskały możliwość decydowania o kierunkach rozwoju w swoich gminach, a także przejęły odpowiedzialność za prowadzoną na szczeblu lokalnym politykę finansową i inwestycyjną. Podstawą działania samorządu gminnego jest ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ), która w art. 18 ust. 2 pkt 6 stanowi, że do kompetencji Rady Gminy należy uchwalanie programów gospodarczych. Strategia Rozwoju Miasta Inowrocławia jest programem społeczno - gospodarczym, który po jego uchwaleniu uzyska moc prawną i będzie podstawą do realizacji wyszczególnionych w nim celów. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 34 / 2003 Prezydenta Miasta Inowrocławia powołano następujące zespoły merytoryczne: 1/ ds. gospodarczych i inwestycji, 2/ ds. ochrony środowiska i infrastruktury technicznej, 3/ ds. gospodarki lokalowej, 4/ ds. zagospodarowania przestrzennego, 5/ ds. społecznych i ochrony zdrowia, 6/ ds. oświaty, kultury i sportu, 7/ ds. bezpieczeństwa i patologii społecznych, 8/ ds. finansów miasta. 1.2. Cel sporządzenia Strategii Strategia rozwoju jest podstawowym dokumentem planistycznym, w którym określone są kierunki rozwoju miasta we wszystkich aspektach jego funkcjonowania. Przyjęte w Strategii cele powinny zostać osiągnięte w ciągu najbliższych dziesięciu lat, do 2013 roku. Potrzeba posiadania Strategii wynika z uwarunkowań zewnętrznych, standardów europejskich, konieczności poprawienia jakości zarządzania miastem i długofalowego planowania rozwoju miasta. Poza tym wśród korzyści wynikających dla miasta Inowrocławia z opracowania Strategii należy wymienić m.in.: • Określenie stanu i uwarunkowań rozwoju społeczno - gospodarczego, • Wskazanie na potrzeby w zakresie zagospodarowania przestrzennego, • Znacznie lepszą efektywność gospodarowania zasobami i środkami finansowymi miasta, • Podporządkowanie i ukierunkowanie działań doraźnych na realizację celów długofalowych, • Zwiększenie szans miasta na pozyskanie dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, • Zwiększenie atrakcyjności miasta dla potencjalnych inwestorów. Strategia Rozwoju Miasta Inowrocławia będzie modyfikowana w zależności od zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych.

(…)

… przedsiębiorczości, pozyskiwaniu inwestycji i rozwijaniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zrealizowanie celów strategicznych będzie miało decydujący wpływ na tempo i jakość zmian zachodzących w Inowrocławiu. 5.1. Priorytet pierwszy. Sfera przestrzenna, ekologiczna i infrastruktury technicznej Pierwszy cel strategiczny dotyczy wykreowania śródmieścia Inowrocławia. Koncentruje działania zmierzające…
… celów rozwoju. Cele rozwojowe strategiczne i branżowe są realistyczne w sensie rzeczowym i możliwe do realizacji w określonym przedziale czasowym. Włączanie miasta, w dobie otwieranych granic w obieg światowej gospodarki swobodnego przepływu osób, dóbr i kapitału oraz rozwój technologii informatycznych stanowią nowe wyzwania dla samorządu inowrocławskiego. Przezwyciężenie barier rozwojowych…
… strefa uzdrowiskowa - w tym tężnia solankowa, Park Solankowy, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, wysoko wykwalifikowana kadra, ograniczony ruch pojazdów. 3. Sąsiedztwo i dobre połączenie komunikacyjne z Bydgoszczą i Toruniem - siedzibami wojewody i sejmiku wojewódzkiego oraz licznych szkół wyższych. 4. Rosnący udział w gospodarce narodowej inowrocławskich przedsiębiorstw z branż poligraficznej…
… zbiorowego, • modernizacja taboru komunikacji zbiorowej, • zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podróży. 4. Rozwój funkcji uzdrowiskowej miasta a) wyeksponowanie walorów uzdrowiskowych miasta obejmuje działania zmierzające do podkreślenia znaczenia uzdrowiska dla Inowrocławia, zakłada się stałą współpracę z dyrekcjami zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie zagospodarowania przestrzennego Parku…
… w zakresie promocji z zakładami lecznictwa uzdrowiskowego, • wspieranie wszelkich nowych form aktywizacji strefy uzdrowiskowej zmierzających do jej uatrakcyjnienia. b) rozwój inwestycji proekologicznych obejmuje działania zmierzające do podniesienia komfortu życia mieszkańców i zapobiegania dalszej degradacji środowiska, celem jest też promowanie zachowań proekologicznych, poprawienie stanu środowiska…
… i jakości życia w mieście poprzez współpracę w ramach związku gmin i miast kujawskich Projekty / zadania: • realizacja budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, • likwidacja i zabezpieczenie tzw. dzikich składowisk odpadów, • utrzymanie i rekultywacja terenów zielonych (parki, ogrody, miejsca wypoczynku na osiedlach), • stały monitoring zanieczyszczeń, • edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie…
… zmniejszenie zachorowań na choroby cywilizacyjne Projekty / zadania: • życie bez papierosów, alkoholu, narkotyków, • edukacja zdrowotna, • promowanie zdrowej żywności, • organizowanie imprez sportowych, ulotki, informatory. b) rozwój bazy sportowej i wspieranie działalności sportowej ma na celu podwyższenie standardu terenów, obiektów i urządzeń sportowych, poprawę ich dostępności oraz działania mające…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz