Budowa zloża

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa zloża - strona 1 Budowa zloża - strona 2 Budowa zloża - strona 3

Fragment notatki:

  - 1 -  Budowa zło Ŝ a  1.  Forma złó Ŝ   (geometryczne rozmieszczenie składnika uŜytecznego)    1) IZOMETRYCZNE    Pnie (sztoki, diapiry)  Sztokwerki    charakterystyczne m.in. dla niektórych złóŜ soli kamiennych, potasowo- magnezowych oraz dla skał magmowych    ZłoŜa rud metali  Gniazda  Kieszenie    niektóre rudy metali występujące w masywach skał osadowych lub  magmowych    m.in. złoŜa rud Ŝelaza, złoŜa manganu, fosforytów, boksytów                                         - 2 -      2) PŁYTOWE    Pokłady  Soczewki    charakterystyczne dla skał osadowych. W formie pokładów występują  najczęściej węgiel kamienny, węgiel brunatny, siarka, sole potasowe    złoŜa niektórych węgli brunatnych i niektórych złóŜ rud metali  śyły  Szliry    Ŝyły kruszconośne (metale w tym szlachetne), baryt, skały pochodzenia  magmowego    magmowe złoŜa chromitu i magnetytu      3) SŁUPOWE      złoŜa diamentów w słupach skał kimberlitowych      4) ZŁOśONE    naleŜą tu formy będące rezultatem róŜnych kombinacji form omówionych wcześniej oraz form  przejściowych między nimi.          - 3 -  2.  Budowa tektoniczna     Tektonika zajmuje si ę  badaniem uło Ŝ enia warstw skalnych wewn ą trz  skorupy ziemskiej.    Elementy zalegania warstw skalnych to bieg i upad.    Bieg  - kąt zawarty między kierunkiem północy a linią powstałą w wyniku przecięcia się  wychylonej warstwy skalnej z płaszczyzną poziomu.  Upad  - kąt nachylenia warstwy do płaszczyzny poziomej.    Linia intersekcyjna  - wyznacza przebieg, kształt i granice wychodni na mapach geologicznych.  Jest to ślad przecięcia stropu lub spągu warstw z powierzchnią terenu.        Zaburzenia warstw skalnych mogą mieć charakter  ci ą gły  i  nieci ą gły .   Monoklina  (od gr.  mónos  "jedyny",  klín ō "pochylam") - rozległy obszar, zbudowany z warstw skalnych  nachylonych w jednym kierunku i pod jednakowym kątem (zazwyczaj nieduŜym).    W Polsce obszar o budowie monokliny występuje w postaci szerokiego pasa ciągnącego się od okolic  Zielonej Góry po Kraków (tzw. monoklina przedsudecka na północy oraz monoklina śląsko-krakowska  na południu).    - 4 -  Fałd  - to ciągła deformacja tektoniczna polegająca na wygięciu plastycznym warstw skalnych bez  przerwania ich ciągłości, powstała na skutek fałdowania.  Prosty, normalny, symetryczny fałd naleŜy do rzadkości.    Fałd składa się z dwu zasadniczych części: części wypukłej (antykliny) i części wklęsłej (synkliny, łęku). 

(…)

… podgięcia warstw, fałdy, fleksury).
Szczelina wzdłuŜ powierzchni uskokowej wypełniona jest rozdrobnionym materiałem skalnym zwanym
DRUZGOTEM lub jeśli zostanie zespolony BREKCJĄ TEKTONICZNĄ.
Z uskokami związane jest powstawanie zrębów i zapadlisk (np. rowów tektonicznych). W Polsce jednym
z aktywnych uskoków tektonicznych jest uskok kłodnicki.


Skrzydło zrzucone - masy skalne przemieszczone wzdłuŜ powierzchni uskoku w dół
Skrzydło wiszące - masy skalne przemieszczone w górę
Uskoki (ze względu na połoŜenie powierzchni uskokowych):
• Pionowy
• Normalny
• Odwrócony
• Zawiasowy
• Schodkowy
• Zrąb (horst)
Rów tektoniczny
-7-
Fragment mapy górniczej z zaznaczonymi elementami tektoniki (strefy uskokowe)
-8-
Płaszczowina – to nasunięcie warstw skalnych w skali regionalnej o zasięgu co najmniej
kilku…
… skrzydła).
3. Budowa geologiczna
Na budowę geologiczną składa się rodzaj skał, ich wiek, wzajemne połoŜenie w skorupie
ziemskiej. Podstawowym źródłem informacji o budowie geologicznej są:
badania geofizyczne
naturalne odsłonięcia warstw skalnych - skarpy, osuwiska
sztuczne odsłonięcia - odkrywki i wyrobiska w kopalniach
rdzenie wiertnicze
4. Budowa wewnętrzna
Budowa wewnętrzna określa charakter…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz