Budowa oraz programowanie central abonenckich

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa oraz programowanie central abonenckich - strona 1

Fragment notatki:


  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki  Katedra Elektroniki                       Czynno ści wstępne      2  INSTRUKCJA DO  ĆWICZENIA:    Budowa oraz programowanie central abonenckich    Cel  ćwiczenia:    Celem zaj ęć laboratoryjnych jest poznanie budowy, sposobu działania oraz  programowania  abonenckich central telefonicznych ISPBX (ang.  Integrated  Services Private Branch Exchange ) na przykładzie systemu Alcatel 4220.      1.  PROGRAMOWANIE CENTRAL  Programowanie centrali 4220 b ędzie dokonywane przy użyciu programu  PCMMC   Personal  Computer   Man – Machine Conversation  – narz ędzia dostarczanego przez producenta. Tok czynno- ści pozwalających na pełne zaprogramowanie centrali przedstawia Rys. 1. Kolejne gałęzie schema- tu zostan ą omówione w podrozdziałach. Do wykonania ćwiczenia niezbędna jest teoretyczna zna- jomo ść programu PCMMC.    Time Ranges Main Numbering Plan DDI Numbering Plan Hunting Groups Pick-Up Groups Subscribers Sharing Barring Trunk Groups External Interfaces Installation Number Set Default Numbering Plans   Rys. 1.  Schemat post ę powania przy programowaniu ustawie ń  centrali Alcatel 4220  Programowanie    3  1.1.  Zapis aktualnej konfiguracji centrali  Po uruchomieniu programu MMC nale ży dokonać zapisu całej konfiguracji centrali na dys- ku, aby po zako ńczonym ćwiczeniu móc przywrócić stan oryginalny. W programie MMC należy  zalogowa ć się jako instalator (aktualne hasło poda prowadzący ćwiczenie).     W trybie  Online  nale ży dokonać zapisu bieżących ustawień – menu   File  Transfer Data   From  PBX  a nast ępnie  File   Save As     2.  PROGRAMOWANIE NAJWA Ż NIEJSZYCH FUNKCJI CENTRALI    2.1. Programowanie wst ę pne  Przed opracowywaniem konfiguracji centrali trzeba zdefiniowa ć system numeracji wewnętrznej. W  menu   Administration   Numbering Functions   Set Default Numbering Plans  ustalamy ilu- cyfrowej numeracji b ędziemy używać do połączeń wewnętrznych (ogólnie przyjętym standardem  jest numeracja 3-cyfrowa). Nie nale ży tego parametru zmieniać w już skonfigurowanej bazie, gdyż  spowoduje to zresetowanie ustawie ń do defaultowych dla wybranego profilu.    W tym miejscu warto równie ż opisać pola w oknie  Administration   Installation Number,  gdzie definiuje si ę prefiks telefoniczny do kraju, miasta oraz numer dostępu do centrali przyznany  przez lokalnego operatora - w polu  Installation Number  wpisujemy tylko cyfry bez “ko ńcówki we- wn ętrznej”; w przedstawionym przykładzie przyznane numery były od 4-250-600 do 615. Czasami  zdarza si ę, że trzeba poprzedzić wpis w tym polu numerem kierunkowym – należy sprawdzić to 

(…)

… były od 4-250-600 do 615. Czasami
zdarza się, że trzeba poprzedzić wpis w tym polu numerem kierunkowym – należy sprawdzić to
doświadczalnie, a uzależnione jest to od protokołu sygnalizacyjnego nadrzędnej centrali miejskiej.
Ostatnią czynnością wstępną jaką należy wykonać jest decyzja o podziale doby na strefy
czasowe – Administration Time Range.
3
Programowanie
W każdej strefie czasowej abonenci wewnętrzni mogą otrzymywać inne uprawnienia do korzystania z linii miejskich..
W centrali przeznaczonej dla pewnego
zakładu pracy zdefiniowano dwie strefy
czasowe: w godzinach pracy - normalna,
po czasie pracy - z ograniczeniami, popularnie określana nocną.
W tym miejscu należy jeszcze
zwrócić uwagę na specyficzny sposób
zatwierdzania
parametrów
danej
opcji. Po wpisaniu obranej wartości w
pole, aby ta zmiana odniosła skutek,
należy wcisnąć przycisk Modify.
Po tych czynnościach można zaprogramować system Alcatel 42xx według zadanych potrzeb.
ZADANIA:
1. Ustalić 3-cyfrową numerację wewnętrzną – Set Default Numbering Plan
2. Wpisać numery instalacyjne centrali tj. +48 12 4250xxx – Installation Number
3. Ustalić strefy czasowe pracy centrali – Time Ranges:
Tryb Normal
: 7.00-14.00
Tryb Restricted
: 15.00-7.00
2.2…
… jako
pierwsza od lewej:
Subscriber
Start: 200
End: 200
Base: 110
5
Programowanie
TESTOWANIE:
Po tej operacji wykonać próbę połączeń wewnętrznych.
2.3. Konfiguracja planu DDI
W MNP (Main Numbering Plan) zdefiniowano wszystkich abonentów wewnętrznych jak i te usługi, które wprowadzono do systemu. Sieć wewnętrzna nie stanowi całkiem oddzielnego organizmu,
ale musi komunikować się ze światem zewnętrznym. Plan DDI…
… (forbidden) jak i zezwolić (authorized) na połączenia zewnętrzne. W przykładowej tablicy barringu zabroniono „wyjścia na miasto” z wyjątkiem
połączeń alarmowych i np. numeru telefonu w innym biurze. Zakaz „0” automatycznie oznacza
niemożność połączeń międzynarodowych (00). Pole Counter 1 jest to max całkowita liczba cyfr
jaką można wybrać z aparatu dla pojedynczego połączenia, Counter 2 definiuje max liczbę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz