Bryła sztywna - Moment pędu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bryła sztywna  - Moment pędu - strona 1 Bryła sztywna  - Moment pędu - strona 2

Fragment notatki:

BRYŁA SZTYWNA: ciało składaj ą ce si ę z ogromnej liczby punktów materialnych o masie posiadaj ą ce ś rodek ci ęŜ ko ś ci Ruch bryły sztywnej: kombinacja dwóch → ruchów prostych: - translacja: ś rodka masy (~cz ą stki) - rotacja: punkty wzdłu Ŝ osi rotacji nieruchome pozostałe punkty poruszaj ą si ę po okr ę gach o promieniu wzgl ę dem osi rotacji, np. A, B Podstawowe poj ę cie dynamiki bryły sztywnej: moment p ę du Moment p ę du wszystkich cz ą stek rotuj ą cych wzdłu Ŝ osi O przy stałej pr ę dko ś ci k ą towej  → całkowity moment p ę du bryły sztywnej obracaj ą cej si ę wzgl ę dem stałej osi ze stał ą pr ę dko ś ci ą k ą tow ą  → moment bezwładno ś ci bryły sztywnej wzgl ę dem wybranej osi → miara bezwładno ś ci bryły sztywnej Podstawowe poj ę cie dynamiki bryły sztywnej: moment p ę du Ruch bryły sztywnej: zlokalizowany transport momentu p ę du - energii → wszelka zmiana w ruchu bryły sztywnej - zmiana momentu p ę du pod wpływem momentu siły M zatem: → II zasada dynamiki bryły sztywnej - II PRAWO NEWTONA gdzie: moment siły M=mg - przyczyna ruchu przyspieszenie k ą towe  - efekt ruchu

(…)


BRYŁA SZTYWNA:
ciało składające się z ogromnej liczby
punktów materialnych o masie
posiadające środek cięŜkości
Ruch bryły sztywnej:
kombinacja dwóch → ruchów prostych:
- translacja: środka masy (~cząstki)
- rotacja: punkty wzdłuŜ osi rotacji nieruchome
pozostałe punkty poruszają się po
okręgach o promieniu względem
osi rotacji, np. A, B
Podstawowe pojęcie dynamiki bryły sztywnej:
moment pędu
Moment pędu wszystkich cząstek rotujących wzdłuŜ osi O
przy stałej prędkości kątowej
→ całkowity moment pędu bryły sztywnej obracającej się względem
stałej osi ze stałą prędkością kątową
moment bezwładności bryły sztywnej względem wybranej osi
→ miara bezwładności bryły sztywnej
Podstawowe pojęcie dynamiki bryły sztywnej: moment pędu
Ruch bryły sztywnej: zlokalizowany transport momentu pędu - energii
→ wszelka zmiana w ruchu bryły sztywnej - zmiana momentu pędu
pod wpływem momentu siły M
zatem:
→ II zasada dynamiki bryły sztywnej
- II PRAWO NEWTONA
gdzie: moment siły M=mg - przyczyna ruchu
przyspieszenie kątowe  - efekt ruchu

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz