Bomba kalorymetryczna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bomba kalorymetryczna - wykład - strona 1 Bomba kalorymetryczna - wykład - strona 2 Bomba kalorymetryczna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wtorek, 24 kwietnia 2007
Godz.: 1300-1900
Kalorymetryczne wyznaczanie efektów cieplnych spalania.
Zespół:
Anna Żółtowska
Marlena Myrcha
Krzysztof Pryciak
Ocena z przygotowania:
Ocena ze sprawozdania:
CEL ĆWICZENIA:
Celem ćwiczenia jest wyznaczanie ciepła spalania ..... w warunkach stałej objętości metodą kalorymetryczną.
1.Wstęp teoretyczny.
Ciepłem reakcji chemicznej w warunkach stałej objętości nazywa się różnicę wartości sumy energii wewnętrznej produktów reakcji i sumy energii wewnętrznej substratów reakcji.
gdzie:
UB - wartości energii wewnętrznej tworzenia reagentów B;
νB - współczynniki stechiometryczne równania reakcji.
Pomiaru dokonuje się kalorymetrem, metodą diatermiczną, tzn. kalorymetr jest termostatowany płaszczem, a wymianę ciepła między kalorymetrem właściwym a płaszczem uwzględnia się za pomocą poprawki. Przemiana zachodzi w warunkach izochorycznych, tzn. że układ nie wykonuje pracy objętościowej, w takich warunkach ciepło przemiany jest równe zmianie energii wewnętrznej. Energia wewnętrzna układu jest funkcją temperatury, stąd wyznaczenie jej polega na dokładnym oznaczeniu zmian temperatury układu.
Pomiar kalorymetryczny można podzielić na trzy okresy czasowe: pierwszy, od rozpoczęcia obserwacji temperatury do zainicjowania przemiany. Drugi okres trwa od zainicjowania przemiany do osiągnięcia przez układ temperatury maksymalnej, kolejno następuje etap trzeci, który trwa do momentu w którym zmiany temperatury będą zachodzić liniowo.
Pomiar ciepła spalania przeprowadza się metodą pomiarów porównawczych; polega ona na porównaniu ciepła spalania substancji badanej z substancją wzorcową - ??, przy czym oba pomiary muszą być wykonane w identycznych warunkach.
Bomba kalorymetryczna pozwala na wyznaczenie ciepła spalania substancji zawierających: C, H, O, N, z wysoką dokładnością. Zakłada się, że jedynymi produktami spalania są: CO2, H2O i N2. W przypadku gdy produktem spalania może być kwas azotowy, wprowadza się poprawkę tak aby otrzymane ciepło spalania odpowiadało warunkom teoretycznym. Ciepło spalania można wyrazić równaniem:
gdzie:
K- stała kalorymetru
ΔT - skorygowany przyrost temperatury w procesie głównym.
Na ciepło wydzielane podczas spalania składa się również m.in. ciepło spalania drutu oporowego - Qi.
gdzie:
(m2 - m1) - różnica mas drutu oporowego przed i po spaleniu;


(…)

… wzorcowej i badanej:
Zatem ciepło spalania wyznaczamy z następującej zależności:
gdzie:
QsB i QsW - ciepła spalania substancji badanej i wzorcowej w przeliczeniu na gram substancji, po uwzględnieniu poprawki na spalenie drutu oporowego;
ΔTB i ΔTW - skorygowany przyrost temperatury substancji badanej i wzorcowej
C - pojemność cieplna kalorymetru
2. Odczynniki i aparatura.
- kalorymetr KL-12Mn;
- praska do formowania pastylek;
- podstawowe naczynia laboratoryjne;
- waga analityczna;
- kwas benzoesowy;
- kwas salicylowy;
- woda destylowana.
3. Wykonanie ćwiczenia.
Pomiar przeprowadzamy w temperaturze 25 °C, pod ciśnieniem 30 barów.
Po uprzednim oczyszczeniu praski, przygotujemy pastylki wzorca- kwasu benzoesowego oraz badanego paliwa (kwasu adypinowego) razem z drutem oporowym.
Pastylkę umieszczamy w tyglu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz