Bilans i rachunek zysków i strat banku - wstęp teoretyczny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bilans i rachunek zysków i strat banku - wstęp teoretyczny - strona 1 Bilans i rachunek zysków i strat banku - wstęp teoretyczny - strona 2 Bilans i rachunek zysków i strat banku - wstęp teoretyczny - strona 3

Fragment notatki:

Bilans oraz rachunek zysków i strat banku - wstęp teoretyczny
Bilans i rachunek zysków i strat są istotnymi sprawozdaniami finansowymi szczególnie w przypadku banku gdyż dostarczają one danych niezbędnych do zarządzania tego rodzaju instytucją.
Banki sporządzają 2 rodzaje sprawozdań finansowych: jednostkowe, (tzw. solo) jak również skonsolidowane (jeżeli spełnią dodatkowe kryteria). W Polsce standardy sporządzania sprawozdań finansowych mają swoje źródło w ustawie o rachunkowości oraz wynikają z rozporządzeń ministra finansów. W dużej części są one zbieżne z rozwiązaniami przyjętymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, (MSSF) które są obowiązkowe od 2005 roku dla spółek publicznych notowanych w Unii Europejskiej. Odpowiednie zarządzanie strukturą sprawozdań jest niezwykle istotne, ponieważ może znacząco pomóc lub utrudnić zbudowanie korzystnego wizerunku instytucji, jaką jest bank. Najkorzystniejsze dla banków jest wykazanie odpowiedniego poziomu rentowności (istotne dla inwestorów) przy jednoczesnym zachowaniu wymogów bezpieczeństwa.
Bilans - kluczowe sprawozdanie finansowe, które przedstawia zawierane przez bank transakcje biorąc pod uwagę: partnera transakcji (I-IV) oraz rodzaj instrumentu, na który opiewa transakcja (V-IX). Na pierwsze IV warstwy można patrzeć jak na obraz tego, czy bank pełni w danym segmencie rynku rolę pośrednika finansowego - skąd czerpie środki i w co je lokuje. Bank oprócz klasycznych operacji depozytowo - kredytowych angażuje się w papiery wartościowe, inne instrumenty finansowe (Np. instrumenty pochodne), co z jednej strony stanowi alternatywę dla działalności kredytowej, a z drugiej pozwala na dywersyfikację portfela aktywów i tym samym redukcję ryzyka. Układ bilansu sporządzany wg MSR i MSSF jest podobny, przy czym w standardach międzynarodowych nie został określony wzór sprawozdań finansowych (swoboda kształtowania ich struktury). Aktywa i pasywa wykazywane w bilansie są przedstawiane w bilansie wg określonych przepisów. Część pozycji wyceniona jest po koszcie historycznym, natomiast część według wartości godziwej, (czyli kwoty, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej między zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami niemającymi ze sobą powiązań). Aktywa i zobowiązania banku o charakterze finansowym można podzielić na 4 grupy:
Przeznaczone do obrotu (aktywa i pasywa) - aktywa lub zobowiązania, które zostały nabyte lub powstały w celu uzyskania korzyści w wyniku krótkoterminowych (do 3 miesięcy) wahań cen.
Dostępne do sprzedaży (aktywa) - aktywa finansowe, które nie są kredytami udzielonymi przez bank i, wierzytelnościami własnymi banku, aktywami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności, aktywami finansowymi przeznaczonymi do obrotu.


(…)

… ekonomiczno-finansowa pogorszyła się w sposób nieodwracalny uniemożliwiający spłacenie długu; zachodzą inne okoliczności, Np. ogłoszono upadłość danego podmiotu
100%
Źródło: Iwanicz-Drozdowska M.: Zarządzanie finansowe bankiem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s.42-43.
Tabela 3
Podstawowe różnice pomiędzy bilansem przedsiębiorstwa i banku
Kryterium
Bilans klasycznego przedsiębiorstwa
Bilans…
….: Zarządzanie finansowe bankiem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s.53.; Messner Z.: Rachunkowość finansowa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2006, s.585.;
Struktura rachunku zysków i strat:
Wynik działalności bankowej - jest efektem operacji przeprowadzanych przez bank i obejmuje: wynik z tytułu odsetek, prowizji, przychody otrzymane z akcji i udziałów oraz wynik…
… finansowe
= Wynik z działalności gospodarczej
+ Zyski nadzwyczajne
- Straty nadzwyczajne
= Wynik finansowy brutto
= Wynik finansowy brutto
- Podatek dochodowy od osób prawnych
- Obciążenie podatkowe
+ Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wyceniany metodą praw własności
= Wynik finansowy netto
= Wynik finansowy netto
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Iwanicz-Drozdowska M…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz