Bezpieczeństwo pracy - Wypadek

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo pracy - Wypadek - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka w formie referatu na temat Bezpieczeństwo pracy zawiera takie informacje, jak: wstęp, pojęcie wypadku przy pracy, elementy zdarzenia kwalifikujące wypadek przy pracy, uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy, rodzaje świadczeń, świadczenie rehabilitacyjne, zasady i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności wypadku przy pracy oraz literatura.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiadomości z zagadnienia bezpieczeństwo pracy.


Bezpieczeństwo pracy
Wstęp
Pojęcie "ochrona pracy" może być rozumiane bądź bardzo szeroko, jako ochrona interesów pracowników, obejmując wszelkie działania mające na celu zabezpieczenie potrzeb i interesów prawniczych, bądź znacznie węziej - jako ochrona ludzkiej zdolności do pracy, poddawanej różnorodnym oddziaływaniom środowiska pracy, wpływającym mniej lub bardziej szkodliwie na zdrowie i zdolność do pracy zatrudnionych.
Początkowo pojęcie to ujmowano w sposób szeroki, współcześnie jednak ochronę pracy rozumie się węziej, definiując ją jako "zespół działań zmierzających do wyeliminowania czynników powodujących zmniejszenie się zdolności do pracy w procesie i w związku z procesem jej wydatkowania oraz do zapewnienia optymalnych warunków jej spożytkowania, właściwej jej regeneracji i rozwoju ". Działania te mają na celu ochronę pracowniczej zdolności do pracy przed zagrożeniami wynikającymi z materialnego środowiska pracy (warunków pracy, czynników powstających z procesów technologicznych itd.) i społecznego środowiska pracy tej organizacji, stosunków międzyludzkich, a także za­grożeniami wynikającymi z małej odporności danego pracownika na działanie materialnego lub społecznego środowiska pracy.
W polskiej nauce prawa pracy pojęcie ochrony pracy rozumiane jest w dwojaki sposób. W szerokim rozumieniu obejmuje ono w istocie treść wszystkich norm prawa pracy, ponieważ wszystkie one ustanawiane są w interesie pracujących i służą ochronie tych interesów. W węższym rozumieniu pojęcie ochrony pracy dotyczy tej części norm prawa pracy, które służą bezpośrednio celom ochrony zdrowia pracowników przed niebezpieczeństwami mogącymi powstać w samym procesie pracy. Pojęcie wypadku przy pracy
Rezultatem naruszenia przez zakład pracy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może być wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, powodujące czasową lub trwałą niezdolność do pracy, a nawet śmierć pracownika. W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera regulacja prawna kompensacji szkód wywołanych tymi przyczynami i należyte zabezpieczenie w tych przypadkach ochrony interesów pracownika i jego rodziny. Uprawnienia
osób poszkodowanych wskutek wypadków przy pracy i chorób zawodowych reguluje w sposób kompleksowy ustawa z 12.VI..1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ustala ona całokształt świadczeń ubezpieczeniowych oraz świadczeń od zakładu pracy przysługujących pracow­nikom, którzy ulegli wypadkowi przy pracy oraz członkom rodzin pracowników zmarłych wskutek wypadku. Przewidziane w ustawie świadczenia przysługują z tytułu wypadków i chorób zawodowych powstałych w związku z zatrudnieniem pracownika na obszarze RP, niezależnie od charakteru i miejsca zatrudnienia oraz powstałych w związku z zatrudnieniem za granicą obywateli polskich delegowanych lub skierowanych do pracy za granicą w polskich misjach dyplomatycznych, urzędach konsularnych lub w innych polskich placówkach, instytucjach lub przedsiębiorstwach. Przepisy ustawy mają również odpowiednie zastoso

(…)

… lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy dla pracownika lub dla członków jego rodziny.
Natomiast na świadczenia ubezpieczeniowe składa się zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, renta inwalidzka, renta rodzinna oraz świadczenie w naturze. Jeżeli następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej jest stały, długotrwały…
… inwalidzkiej z tytułu ogólnego stanu zdrowia.
Jeżeli następstwem wypadku przy pracy była śmierć pracownika, pozostałym po nim członkom rodziny przysługuje jednorazowe odszkodowanie oraz odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy i renta rodzinna. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje zarówno członkom rodziny pracownika, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby…
… świadczeń w pełnej wysokości.
Natomiast w drugiej sytuacji zakład pracy zwolniony jest od obowiązku wypłaty świadczeń, jeżeli pracownik będący w stanie nietrzeźwości w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku przy pracy. Użycie przez ustawodawcę nieostrych określeń "stan nietrzeźwości" i "w znacznym stopniu" rodzi znaczne trudności w praktycznym stosowaniu tego przepisu. Wyłączenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz