Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy-pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy-pytania na egzamin - strona 1 Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy-pytania na egzamin - strona 2 Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy-pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

1. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy wg Kodeksu pracy odpowiedzialny jest: a) powołana przez pracodawcę Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy b) wszyscy pracownicy zakładu pracy c) pracodawca d) służba bezpieczeństwa i higieny pracy 2. Pod pojęciem ryzyka zawodowego rozumie się: a) prawdopodobieństwo wystąpienia uszczerbku na zdrowiu w związku z pracą b) ryzyko utraty środków finansowych w związku z niewłaściwym ich ulokowaniem w działalność gospodarczą przenoszącą straty c) prawdopodobieństwo utraty życia w wyniku wykonywania ryzykownego zawodu np. kaskadera d) prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy 3. W jakim terminie pracodawca rozpoczynający działalność jest zobowiązany zawiadomić właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności? a) w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności b) w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęciem działalności c) w terminie 3 tygodni od dnia rozpoczęciem działalności d) w terminie 14 dni od rozpoczęcia działalności e) w terminie 30 dni od rozpoczęcia działalności (Zgodnie z art. 207) 4. Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, zwana dyrektywą ramową- to dyrektywa: a) 89/391/EWG o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy b) 89/654/EWG w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny miejsca pracy c) 89/655/EWG w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników d) 89/656/EWG w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny użytkowania w pracy profesjonalnego sprzętu ochronnego 5. W jakim przypadku pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy? a) jeśli praca nie należy do obowiązków pracownika b) jeżeli praca wykonywana jest w narażeniu na czynniki szkodliwe dla zdrowia c) jeżeli pracownik nie został przeszkolony d) jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom (Zgodnie z art. 210) e) gdy stan psychofizyczny pracownika nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób (Zgodnie z art. 210) 6. Co to jest wypadek przy pracy? a) wypadek, który zdarzył się na terenie pracy b) wypadek związany z pracą, który spowodował niezdolność do pracy co najmniej 3 dni c) zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć które nastąpiło w związku z pracą d) zdarzenie nagłe, wywołujące uraz pracownika, które nastąpiło przy wykonywaniu

(…)

…? a) nieprawidłowe oświetlenie b) wymuszona, długotrwała pozycja ciała c) wysiłek statyczny d) wysiłek dynamiczny e) dźwiganie ciężarów (papier do drukarki, skaner itp.) 16. Zdrowie według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to: a) brak choroby b) stan pełnej harmonii 3 dobrostanów: fizycznego, psychicznego i społecznego c) wyłącznie warunki środowiska gwarantujące utrzymanie zdrowia d) brak uwarunkowań…
… tej płaszczyzny b) ilość światła padającego na daną płaszczyznę c) stosunek strumienia świetlnego padającego na daną płaszczyznę w jednostce czasu d) gęstość kątowa strumienia świetlnego e) ilość światła odbitego od tej płaszczyzny w jednostce czasu 30. Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem optycznym w środowisku pracy: a) stosowanie kurtyn świetlnych b) odpowiednia organizacja pracy…
… budynków
Jakie pyły są najbardziej szkodliwe dla człowieka?
Pyły zawierające włókna azbestu
Pyły krzemionki bezpostaciowej
Pyły węglika krzemu
W jakich jednostkach określa się natężenie oświetlenia
Lm/m^3
Lm/w
Lx
Cd
Schemat system-człowiek-obiekt techniczny przedstawia:
Zależności między człowiekiem i obiektem technicznym podczas ich współdziałania
Wpływ czynników środowiskowych na obiekt techniczny
Wpływ…
… pracy
Zamknięcie pola EM wewnątrz osłony ekranującej
Zabezpieczenie urządzenia przed wilgocią
Zabezpieczenie prawidłowej pracy urządzenia Jakie są podstawowe rodzaje oświetlenia?
Awaryjne, wystawowe, kierunkowe
Ogólne, miejscowe, złożone
Pośrednie, rozproszone
Podstawowe parametry oświetlenia podlegające opisie (?) to:
Natężenie oświetlenia, strumień świetlny, światłość, równomierność oświetlenia…
… umieszczać elementy manipulacyjne: a) rzadko używane b) ważne c) często używane d) mniej ważne e) nie mające znaczenia w podstawowym procesie użytkowania 3. Punkty kontaktowe w układzie czlowiek-obiekt techniczny to: a) elementy i strefy, z którymi człowiek wchodzi w kontakt dotykowy i wizualny w procesie pracy b) przełączniki elektryczne c) wspólne elementy i strefy stanowisk w systemie produkcji taśmowej…
… drgań e) czas oddziaływania drgań 25. Ekrany akustyczne to: a) przeszkoda między źródłem i obserwatorem b) tłumik refleksyjny c) obudowa maszyny d) ochronnik słuchu e) tłumik absorpcyjny 26. “Choroba białych palców" to choroba mogąca powstać na skutek zawodowego narażenia na: a) czynniki chemiczne b) drgania mechaniczne c) ultradźwięki d) infradźwięki e) pyły przemysłowe 27. Dla których narządów…
… e) normy międzynarodowej
2. Na obciążenie układu miesniowo-szkieletowego ma wpływ (2 odp.): a) znajomość przepisów bhp b) siła wywierana przez pracownika na stanowisku pracy c) uśmiech na twarzy d) pozycja ciała podczas pracy e) pora dnia 3. Normy polskie z zakresu antropometrii i biomechaniki oznaczane są symbolem (1 odp.): a) K b) N c) E d) A e) B 4. ATLAS 2000 jest (1 odp.): a) baza danych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz