Betonowe budowle wodne notatki z ćwiczeń

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Betonowe budowle wodne notatki z ćwiczeń - strona 1 Betonowe budowle wodne notatki z ćwiczeń - strona 2 Betonowe budowle wodne notatki z ćwiczeń - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia 1
16:50
Szczegóły kursu
Kod kursu: IBS10089f13
Rok / Semestr: 2013/2014 letni
Nazwa: Betonowe budowle wodne
Kierunek: Budownictwo
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 6
Punkty ECTS: 6
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 45 / 0
Prowadzący: dr inż. Robert Kasperek pok.107 wt. 12-14; dr inż. Magdalena Domańska
pok.109 pn. 9-10
Język: polski
Efekty kształcenia: Wiedza: Zna podstawowe uwarunkowania techniczne i środowiskowe,
oraz ma ogólną wiedzę o betonowych budowlach wodnych; zna podstawowe zasady
klasyfikowania budowli wodnych; rozumie główne cele i funkcje budowli wodnych; zna
najważniejsze parametry charakteryzujące budowle wodne; rozumie zasady
projektowania budowli wodnych w aspekcie filtracji oraz rozpraszania energii wody; ma
wiedzę z zakresu hydrotechnicznych konstrukcji stalowych (np. zamknięć jazowych), ujęć
wód powierzchniowych oraz małych elektrowni wodnych i przepławek dla ryb.
Umiejętności: Potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe budowle wodne; umie
dobrać i określić odpowiednie wskaźniki dla budowli wodnych i przyporządkować im
określoną klasę; potrafi sporządzać podstawowe charakterystyki (zależności)
hydrauliczne niezbędne przy projektowaniu budowli wodnych; umie obliczać światło
budowli piętrzących; potrafi sprawdzać stateczność wybranych elementów jazu; umie
sprawdzać jaz ze względu na filtrację; potrafi wykonywać obliczenia statyczne zamknięć
budowli piętrzących; umie sporządzać rysunki budowlane budowli wodnych.
Kompetencje: Ma świadomość wpływu budowli wodnych na środowisko; potrafi opisać
wyniki prac własnych oraz formułować wnioski z zakresu budownictwa wodnego;
rozumie potrzebę i potrafi przekazywać społeczeństwu wiedzę i informacje z zakresu
budownictwa wodnego.
Wymagania wstępne: Hydraulika i hydrologia, komputerowe wspomaganie projektowania,
mechanika budowli i wytrzymałość materiałów.
Treści kształcenia: Przeznaczenie i rodzaje budowli wodnych. Klasyfikacja budowli wodnych.
Budowle wodne a środowisko. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty
budownictwa wodnego. Budowle piętrzące. Cele budowy i funkcje jazu w systemie. Jazy
stałe i z zamknięciami. Budowle wodne i inżynierskie na małych ciekach i rowach
melioracyjnych. Filtracja w obrębie budowli piętrzących. Rozmycia dna i brzegów koryta
poniżej budowli wodnych. Urządzenia do rozpraszania energii. Ubezpieczenia powyżej i
poniżej budowli wodnych. Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym. Zasady
projektowania zamknięć jazowych. Ujęcia wód powierzchniowych: brzegowe, progowe,
kanałowe zatokowe, przyjazowe oraz ich ochrona przed lodem i zanoszeniem
rumowiskiem. Małe elektrownie wodne. Przepławki dla ryb. Nowoczesne technologie i
materiały stosowane w budownictwie wodnym. Zjawiska lodowe na rzekach i
zbiornikach.
Literatura: 1. Sobota J. Hydraulika i hydrologia. Wyd. UP we Wrocławiu, 2003. 2.
Bednarczyk T. Budownictwo wodno-melioracyjne. Część 1, 2 i 3. Wyd. AR Kraków, 1985.
3.

(…)

….
Metody oceny: Zaliczenie projektu jazu, 2 kolokwia, egzamin pisemny.
Z <http://pluton.up.wroc.pl/ects/index.php?w=details&id=12550>
Oddanie projektu 2-5 czerwca


Oddajemy w białej teczce
Pierwsza strona na teczce wydrukowana wg wzoru
Ćwiczenia 2
3 marca 2014
16:37
Do obliczeń światła jazu przyjmujemy:


Wodę dolną hd dla Qm
Wodę górną hg=hd+z (z - dopuszczalne spiętrzenie)
Δz= 0,05-0,35
Liczymy…
…:
 Z parcia hydrostatycznego (zwane wyporem - W) spowodowane jest zanurzeniem
fundamentu pod zwierciadłem wody dolnej = hm
 Parcie filtracyjne (oznaczamy: w) wywołane spadem hydraulicznym oznaczonym H
Obliczenie parci filtracyjnego:
Interesuje nas na odcinku 4 - 5 - 6. (?)
Tok obliczeń w_5-6 =l_5-6 *(h_5 + h_6)/2
Wg Lane'a
Wzory
Wg Bligh'a
Wzory
Obliczenie wyporu W_5-6 = l_56* (H_5 + H_6)/2
H_5, H-6 - głębokości punktów 5,6 pod zwierciadłem wody dolnej [m]
Pełne parcie hydrodynamiczne wody W_h=w_45 + w_56 + W_45 + W_56
Rozkład ciśnień
Ćwiczenia 6
31 marca 2014
14:21
Obliczenia stateczności i nośności budowli hydrotechnicznych wykonuje się według metod
umieszczonych w Polskich Normach dotyczących tych obliczeń oraz w rozporządzeniu 2007
Ściągnąć rozporządzenie żeby móc korzystać na egzaminie…
… nie powinny przekraczać 0,6 granicy plastyczności stali. Natomiast
naprężenia w betonie nie powinny przekraczać naprężenia równego połowie miarodajnej …..
betonu
Konstrukcje toczne nie powinny być zbyt blisko krawędzi, nie mniejsza niż 15cm.
Przekrój kotwi łączących konstrukcję toczną z betonem może być określony z wartości sił
występujących w kotwiach. Siły te przyjmuje się jednakowo dla wszystkich kotwi…
… - przy ściętej krawędzi wlotowej
ϕ=0,85 - przy niezaokrąglonej krawędzi wlotowej
ϕ=0,80 - Jak wyżej przy niekorzystnych warunkach (chropowaty wlot)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r.
paragraf 69 (muszą wyjść co najmniej 2 przęsła)Schematy filarów w zależności od współczynnika a=0,2; a=0,11; a=0,11; a=0,06
Książka Bednarczyka, jeżeli będzie potrzeba liczenia innym…
…/3d
e>0,2m
d>=0,6m

Najkorzystniej jest by był jak najbardziej opływowy

Rodzaje przęseł

Kształty progów i płyty jazów
Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków
Ćwiczenia 5
24 marca 2014
14:11
Gdy woda na górnym stanowisku jest znacznie wyższa niż na dolnym stanowisku jest to bardzo niebezpieczne.
Budowle piętrzące pracując przy określonych spadach narażone są na ruch wody w gruncie…

hydrotechnicznych:
dwuteowniki 140
 ceowniki 80
 kątowniki 50x50x6
 teowniki 50x50x6
4. Obciążenia na zasuwę:
TUTAJ WKLEIĆ ZDJĘCIE SCHEMATU OBCIAŻEŃ NA ELEMENTY
ZAPORY
5. Obliczenia przekrojów dźwigarów
Dźwigary II-rzędu obciążone są siłami ciągłymi parcia wody przekazywane przez
blachę oraz siłami skupionymi P1 i P2 pochodzącymi od reakcji dźwigarów skrajnych
(górny, dolny)
 wychodząc ze znanych warunków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz