Architektury Komputerów i Systemy Operacyjne test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Architektury Komputerów i Systemy Operacyjne test - strona 1 Architektury Komputerów i Systemy Operacyjne test - strona 2 Architektury Komputerów i Systemy Operacyjne test - strona 3

Fragment notatki:


Zestaw zadań z przedmiotu Architektury Komputerów i Systemy Operacyjne -jawne      Zadanie 1.  Plik o nazwie file   miał prawa dostępu:  rwsr-x-wx  Wykonano polecenie  chmod u=rx,g+ws,o=r file   Jakie będą jego prawa dostępu?    a)   b)   c) r-xrwxr--    Zadanie 2.   Wykonano polecenia:   ls -la  drwxrwxrwx   2 test     test      512 Mar 27 10:52 .  -rw-r--r--   1 test     test      512 Mar 27 10:51 ..  -rw-r--r--   1 test     test        0 Mar 27 10:59 a     ln a d   ln -s d c   rm a    Które z poniŜszych poleceń spowoduje błąd otwarcia pliku i komunikat informujący, Ŝe Ŝądany plik nie istnieje?    a)   b) cat c  c)     Zadanie 3.  Utworzenie dowiązania (linku) twardego do pliku powoduje:  a)   b) zwiększenie o 1 liczby dowiązań do pliku  c)     Zadanie 4.     Jaka jest róŜnica między kolejkami FIFO i łączami komunikacyjnymi w systemie UNIX?  a) tylko kolejki FIFO mają zdefiniowaną nazwę,  b)  c)     Zadanie 5.  Dany jest program (prg3.c):     /* Program: prg3.c */  #include   #include   #include     main()  {    execl("prg4", "prg4", NULL);    execl("/usr/bin/pwd", "pwd", NULL);  }    Które z poniŜszych warunków muszą być spełnione aby program /usr/bin/pwd nie wykonał się:   a)   b) pierwszy execl musi zakończyć się niepowodzeniem  c)           Zadanie 6.  Czy podana poniŜej struktura danych jest poprawną strukturą komunikatu?    struct komunikacik  {     long            mtype;        int             count;     char            mtext[300];    }     a)    b)    c)  zaleŜy od implementacji kolejki komunikatów wybranej przez programistę      Zadanie 7.  Podać, ile razy zostanie wyświetlony napis „Test” jeŜeli zostanie wykonany poniŜszy program  (prg1.c):    /* Program: prg1.c */    #include   #include   #include     main()  {  int a,b;    a=fork();  if(a==0){  b=fork();    }  printf("Test\n");  }    a)    b)    c)  3    Zadanie 8.  Zalogowany jest uŜytkownik test (uid=213) naleŜący do grupy test (gid=200).   Wykonał on następujące polecenia:   pwd  /home3/stud/bolek   ls -l   -rwxr-sr-x   1 bolek stud 1790 Oct 21 19:00  progr   ./progr  UŜytkownik bolek ma identyfikator uid=235, a grupa stud (gid=203).  Wybierz właściwą kombinację identyfikatorów uruchomionego procesu progr:    UID  EUID  GID  EGID  a)          b)          c)  213  235  200  203    Gdzie: UID – rzeczywisty identyfikator uŜytkownika, EUID – efektywny identyfikator uŜytkownika,  

(…)

… /dev/zero w systemie Unix jest plikiem:
a)
b)
c) specjalnym znakowym
Zadanie 19. Które z wymienionych systemów plików są systemami z dziennikiem (journalling filesystems):
a)
b) ext3
c)
Zadanie 20. Utworzono plik o nazwie Plik_1. Numer węzła tego pliku równy jest 29458. Następnie
wykonano polecenia:
ln Plik_1 Plik_2
ln -s Plik_2 Plik_3
Numery węzłów plików Plik_2 i Plik_3 będą odpowiednio:
a) ? i ?
b…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz