Architektura TCP IP w Windows 13

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Architektura TCP IP w Windows 13 - strona 1 Architektura TCP IP w Windows 13 - strona 2 Architektura TCP IP w Windows 13 - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział 13  Wsparcie dla protokołu NFS w sieciach  Microsoft  NFS ( Network File System ) jest protokołem dostępu do plików, zaprojek- towanym przez Sun Microsystems i licencjonowanym przez wielu pro- ducentów oprogramowania. NFS pozwala komputerowi, na którym pra- cuje oprogramowanie serwera NFS, na wyeksportowanie swojego syste- mu plików do innych komputerów. Eksportowaniem systemu plików  nazywamy udostępnienie go klientom, pracujących pod różnymi syste- mami operacyjnymi i wyposażonych w oprogramowanie klienta NFS.  Ponieważ NFS pracuje na różnych platformach, można go używać do  dzielenia plików pomiędzy komputerami posiadającymi odmienne sys- temy operacyjne. NFS jest szczególnie użyteczny do integrowania plat- form Windows NT i UNIX.  Niniejszy rozdział omawia podstawowe koncepcje NFS, jego działanie  oraz przykładową konfigurację usług NFS w systemie Windows NT.  Działanie NFS  W przykładzie z rysunku 13.1 serwer NFS eksportuje katalog /users. Wy- eksportowany katalog może być jednocześnie używany przez klientów  pracujących pod różnymi systemami operacyjnymi.  Każdy klient NFS postrzega wyeksportowany przez serwer system pli- ków w  środowisku własnego systemu plików. Np. klient NFS  w Windows NT uzyskuje dostęp do wyeksportowanego systemu plików  poprzez przypisaną literę dysku, natomiast w przypadku klienta NFS  w UNIX wyeksportowany system jest dołączony do lokalnego systemu  plików.      Rozdział 13  434    Rysunek 13.1  Korzystanie z NFS.  Różnice pomiędzy NFS i SMB  Sieci Microsoft używają protokołu dzielenia plików SMB, opisanego  w rozdziale 2, "Infrastruktura protokołów TCP/IP w sieciach Windows".  Protokół SMB umożliwia dzielenie plików i jest podobny do NFS w wielu  aspektach. Jakie mogą być więc powody, dla których używa się NFS za- miast SMB?  W sieciach używających wyłącznie oprogramowania firmy Microsoft  usługi SMB są automatycznie implementowane, a korzystanie z NFS nie  znajduje uzasadnienia. Jednakże w sieciach heterogenicznych, w których  współistnieją różne systemy operacyjne, pochodzące od wielu producen- tów, NFS dostarcza narzędzia integracji różnych platform poprzez  wspólny standard dzielenia plików. Ponieważ dane w sieci są często  dzielone właśnie w tej formie, NFS jako metoda integracji ma szczególne  znaczenie.  Należy tu zauważyć,  że również protokół SMB jest zaimplementowany  w wielu systemach UNIX (np. oprogramowanie Samba). Nie jest on jed- nak nawet w części tak rozpowszechniony, jak protokół NFS.  Wersje NFS  NFS składa się z pewnej liczby protokołów, współpracujących ze sobą  w celu udostępnienia systemu plików. Został opracowany we wczesnych 

(…)

… funkcjonować w kontekście sieci lokalnej (LAN).
Chociaż można go używać w sieciach rozległych (WAN), niektóre
z charakterystyk protokołu są źle przystosowane do mniejszej przepustowości oraz nieprzewidywalnych opóźnień obecnych w sieciach WAN.
Badacze z Carnegie Mellon University opracowali więc protokół AFS
(Andrew File System). AFS jest sprzedawany przez firmę Transarc Corporation, ale nie cieszy się tak powszechną akceptacją jak NFS.
Pierwotny protokół NFS, według specyfikacji RFC 1094, używał UDP
jako protokołu transportowego. UDP było protokołem transportowym
w wersjach 1 i 2 NFS i optymalizowało pracę w sieciach lokalnych, ale
miało pewne wady, kiedy używało się go w sieciach rozległych. NFS
w wersji 2 wspierał również protokół TCP, ale związane to było
z pewnym narzutem, ponieważ użycie TCP…
… transmisje. NFS 3 usuwa także arbitralny limit 8 KB dla przesyłanego bloku danych.
NFS 3 jest podstawą działania Web NFS, nowego protokołu używanego
przez przeglądarki WWW w celu uzyskania dostępu do serwerów NFS.
Protokół NFS 3 jest udokumentowany w RFC 1813, "NFS Version 3 Protocol Specification".
Protokoły NFS
W warstwie sesji modelu OSI, NFS korzysta z protokołu RPC (Remote
Procedure Call). Istnieje…
… Version 2".
W warstwie prezentacji modelu OSI, NFS używa protokołu XDR (External Data Representation). XDR zapewnia jednolitą metodę przedstawiania
danych. Np. dane liczbowe są reprezentowane w kodzie uzupełnień
dwójkowych, a jeśli system używa innej reprezantacji, konwersją zajmuje
się XDR. Protokół XDR jest udokumentowany w RFC 1832, "XDR: External Data Representation Standard".
W warstwie aplikacji…
… we wszystkich zdalnych programach. W rzeczywistości
procedury takie coś jednak robią: po otrzymaniu żądania RPC z numerem procedury 0 - zwracają je po prostu klientowi. Służą więc jako prosta
usługa typu "echo". Wielu klientów NFS korzysta z tej właściwości, udostępniając narzędzie diagnostyczne nfsping. Po dostarczeniu parametru
w postaci adresu IP lub nazwy hosta, nfsping wysyła żądanie wywołania
procedury o numerze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz