Architektura TCP IP w Windows 1

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Architektura TCP IP w Windows 1 - strona 1 Architektura TCP IP w Windows 1 - strona 2 Architektura TCP IP w Windows 1 - strona 3

Fragment notatki:

 Rozdział 1  Architektura TCP/IP w Windows  Protokół TCP/IP zaimplementowano w niemal wszystkich liczących się  systemach operacyjnych, począwszy od mikrokomputerów a skończyw- szy na komputerach typu mainframe i superkomputerach. W niniejszym  rozdziale opiszemy implementację protokołu TCP/IP w systemie Win- dows - zarówno w Windows 9x (Windows 95 i 98) jak i Windows NT  firmy Microsoft.  Przedstawimy różnice w implementacji pomiędzy wer- sjami dla Windows 95 i Windows 98.  Warstwy protokołów w Windows NT i Windows 9x  Chociaż Windows NT i Windows 9x mają podobne interfejsy użytkowni- ka, ich wewnętrzna architektura znacznie się różni. Różna jest też   w związku z tym  implementacja TCP/IP.  Pojęcie warstw protokołów w systemach komputerowych tradycyjnie  rozważa się na bazie modelu OSI ( Open System Interconnection ). Model  ten, wprowadzony w roku 1978 przez ISO ( International Organization of  Standards ), ułatwia tworzenie i opisywanie środków łączności pomiędzy  różnymi systemami komunikacyjnymi. W niniejszym rozdziale używamy  modelu OSI do opisania różnych komponentów protokołu TCP/IP.  Rozumienie warstw protokołów w kategoriach warstw modelu OSI  Rysunek 1.1 pokazuje model OSI i miejsce, które w nim zajmuje protokół  TCP/IP. Model OSI jest modelem abstrakcyjnym, służącym głównie jako  pomoc w opisie różnych funkcji komunikacyjnych. Zrozumienie zależno- ści pomiędzy funkcjami komunikacyjnymi modelu i rzeczywistą imple- mentacją protokołu umożliwia natychmiastowy wgląd w jego działanie.  Na rysunku 1.1 protokół IP ( Internet Protocol ,) odpowiada trzeciej war- stwie modelu OSI.  Jest to warstwa sieci, która odpowiada za funkcję  nazewnictwa adresów sieciowych oraz funkcję trasowania ( routingu )  Nazewnictwo adresów sieciowych umożliwia stosowanie jednolitego      Rozdział 1  2  formatu adresowania dla węzłów w dwóch fizycznie różnych sieciach.   Jednolity format adresowania umożliwia traktowanie systemu wzajemnie  połączonych elementów jako jednego systemu logicznego bądź sieci  przez wyższe warstwy protokołu. Funkcja trasowania umożliwia dostar- czenie porcji danych - nazywanych pakietami - do miejsca przeznaczenia.   Jest ona zazwyczaj realizowana przez systemy pośredniczące nazywane  routerami  (patrz rysunek 1.2) które operują w warstwie sieci modelu OSI.   Routery badają adres przeznaczenia pakietu i przekazują pakiet do na- stępnego pośrednika, zbliżając go do miejsca przeznaczenia.  Rysunek 1.1  Model OSI a TCP/IP      Rysunek 1.2  Systemy pośredniczące (routery)  Ponieważ protokół IP odpowiada trzeciej warstwie modelu OSI - na pod- stawie tego, co zostało do tej pory powiedziane, możemy określić nastę-

(…)

… wykorzystuje usługi zapewniane przez niższą warstwę
i dodaje do nich swoje. Warstwa łącza danych w modelu OSI odpowiada
urządzeniom sieciowym, takim jak karty sieciowe Ethernet albo Token
Ring. Zatem trzecia warstwa modelu OSI, odpowiadająca protokołowi IP,
używa urządzeń sieciowych - jak karty sieciowe Ethernet lub Token Ring
- do wysyłania i odbierania datagramów IP. Protokół IP może pracować
ponad szerokim spektrum urządzeń sieciowych, jak na przykład Ethernet, Token Ring, Frame Relay, X.25, ATM, ISDN itd. Jest to ważne spostrzeżenie, ponieważ protokół IP zapewnia niezależność od urządzeń
użytych do budowy sieci. Protokoły umiejscowione ponad protokołem IP
w modelu OSI - jak np. Protokół Kontroli Transmisji (Transmission Control
Protocol, TCP) - nie muszą zajmować się szczegółami i różnicami
w urządzeniach…
… wykorzystuje tryb broadcast lub multicast.
Aplikacje TCP/IP, takie jak System nazw domen DNS (Domain Name
System), Telnet, Protokół Przesyłania Plików FTP (File Transfer Protocol),
Sieciowy System Plików NFS (Network File System) współpracują bezpośrednio z protokołami TCP i UDP. Te aplikacje TCP/IP odpowiadają
warstwie aplikacji w modelu OSI (warstwa siódma) - co interesujące,
bardzo niewiele programów używa…
… ze sterownikami kart sieciowych używając usług udostępnianych przez interfejs NDIS (Network Driver Interface Specification,).
Funkcje wyższych warstw protokołu, jak readresatory i serwery, współpracują z protokołami transportowymi używając usług udostępnianych
przez Interfejs Sterownika Transportu TDI (Transport Driver Interface,).
Warstwy modelu OSI od drugiej (warstwa łącza danych) do piątej (warstwa sesji…
… pośredniczące (routery)
Ponieważ protokół IP odpowiada trzeciej warstwie modelu OSI - na podstawie tego, co zostało do tej pory powiedziane, możemy określić następujące właściwości IP w sieciach Windows:
Protokół IP w komputerze pracującym pod kontrolą Windows zapewnia jednolite nazewnictwo adresów. Jednolity adres jest 32-bitową
liczbą nazywaną adresem IP. Adres IP powinien zasadniczo być inny
dla każdego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz