Analiza porównawcza ustawa i rozporządzenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Analiza porównawcza ustawa i rozporządzenie - strona 1

Fragment notatki:

Ma 5,5 strony. Porusza takie kwestie jak: inicjatywa ustawodawcza, projekt ustawy, konstytucyjność, szczegółowość podmiotowa, szczegółowość przedmiotowa, szczegółowość treściowa, upoważnienie.

Analiza porównawcza: ustawa a rozporządzenie  
 
Ustawa jest aktem prawotwórczym uchwalanym przez Sejm i Senat, ogłaszanym przez prezydenta RP. W hierarchii źródeł prawa zajmuje ona, w zasadzie, drugie miejsce po konstytucji. Proces dochodzenia ustawy do skutku jest ujęty w szczególną procedurę, zwaną trybem ustawodawczym. Jest to całokształt parlamentarnych i pozaparlamentarnych etapów dochodzenia ustawy do skutku, tak jak określa je Konstytucja. Zasadniczymi etapami trybu ustawodawczego są: inicjatywa ustawodawcza, debata w Sejmie i Senacie, podpisanie przez prezydenta i ogłoszenie.Prawo inicjatywy ustawodawczej to prawo konstytucyjnie określonych podmiotów do wnoszenia projektów ustaw do Sejmu, które skutkuje obowiązkiem rozpatrzenia przez Sejm wniesionych projektów szczególnej procedurze. Podmiotami prawa inicjatywy ustawodawczej są: posłowie (grupa przynajmniej 15 posłów) i komisje sejmowe, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrów oraz wyborcy w liczbie co najmniej 100 tysięcy (inicjatywa ludowa).Podmiotowe ograniczenia prawa inicjatywy ustawodawczej występują w odniesieniu do projektu ustawy budżetowej i projektu ustawy o zmianie Konstytucji.Projekty ustaw składane są Marszałkowi Sejmu (“do laski marszałkowskiej”), który może zwrócić wnioskodawcy projekt ustawy, jeśli uzasadnienie nie odpowiada określonym wymaganiom.Rozpatrzenie projektu ustawy przez Sejm odbywa się w trzech czytaniach, przedzielonych pracami komisji sejmowych. Dla jego uchwalenia konieczna jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W momencie uchwalenia przez Sejm projekt staje się ustawą, którą Marszałek kieruje do Senatu.Procedura rozpatrywania ustawy przez Senat jest podobna do procedury jej uchwalania przez Sejm. Marszałek Senatu kieruje tekst ustawy do właściwej komisji senackiej, która powinna w ciągu dwóch tygodni zaproponować ustosunkowanie się Senatu do ustawy: przyjąć ją bez poprawek, odrzucić ustawę (ustawa budżetowa jest tutaj wyjątkiem), wprowadzić poprawki do tekstu ustawy. Senat podejmuje swoją uchwałę zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów po czym uchwała jest przekazywana Marszałkowi Sejmu.Rozpatrzenie przez Sejm uchwały Senatu ma miejsce wtedy, gdy Senat zaproponował odrzucenie ustawy lub gdy uchwalił do ustawy poprawki. Sejm może zarówno odrzucić poszczególne poprawki Senatu, jak i wniosek o odrzucenie ustawy. Taka uchwała Sejmu musi być jednak podjęta bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów a jeżeli większości takiej zabraknie, wówczas propozycję Senatu uznaje się za przyjętą. W takim wypadku postępowanie ustawodawcze zostaje zamknięte lub też ustawa nabiera brzmienia, jakie wynika z poprawki Senatu, i w takim kształcie zostaje przedstawiona Prezydentowi, który może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności tej ustawy z Konstytucją.

(…)

…, iż przy wydawaniu rozporządzenia mają współdziałać różne podmioty. Współdziałanie to może polegać na udzielaniu zgody (ustawa określa wówczas, że rozporządzenie wydane zostanie “w uzgodnieniu” lub “w porozumieniu”) bądź tylko na wyrażeniu opinii. Prawo do wydawania rozporządzeń konstytucja przyznaje: Prezydentowi RP, Radzie Ministrów, ministrom kierującym działem administracji rządowej oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Rozporządzenia wydają ponad to Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych i Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej, albowiem wchodzą oni w skład Rady Ministrów i stosuje się do nich odpowiednio przepisy odnoszące się do ministra kierującego działem administracji rządowej. Rozporządzenia wydawane przez wymienione organy podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw RP…
…, ordynacji wyborczych ani ustawy o stanach nadzwyczajnych, a ich wydawanie musi przebiegać zgodnie z zasadami proporcjonalności, legalności i celowości. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu, jednak od chwili wydania mają charakter źródła powszechnie obowiązującego prawa o ustawowej randze. Nie ma możliwości wydawania rozporządzeń z mocą ustawy w innych stanach nadzwyczajnych, zwłaszcza w czasie obowiązywania stanu wyjątkowego. Rozporządzenia są aktami o niższej mocy prawnej (stąd zalicza się je do grupy tzw. aktów podustawowych, których celem jest konkretyzacja określonych postanowień ustawy). Rozporządzenia podlegają kontroli władzy sądowniczej. Mogą one zostać zakwestionowane przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz przed sądami powszechnymi bądź administracyjnymi.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz