Analiza finansowa - aktywa

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 357
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa  - aktywa - strona 1 Analiza finansowa  - aktywa - strona 2 Analiza finansowa  - aktywa - strona 3

Fragment notatki:

AKTYWA:
A. AKTYWA TRWAŁE:
I.WNiP
nabyte przez jednostkę zaliczone do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do
gospodarczego wykorzystania,o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności
dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki w szczególności:
a)autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje;
b) prawa do wynalazków, patentów, znak.towar., wzorów użytkowych oraz zdobniczych;
c) Know-how;
d)wartość firmy;
e)koszty zakończ prac rozwojowych
WNiP podlegają na okres nie krótszy niż:
1)licencje (sublicencje) na programy komputerowe oraz prawa autorskie – 24 m-ce; 2)licencje
na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych, TV – 24 m-ce lub zgodnie z
umową, gdy ten czas jest krótszy;
3)od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych – 12 m-cy;
4) od pozostałych WNiPr – 60 m-cy.
Stawki amortyzacyjne dla poszczególnych WNiPr ustala się na cały okres amortyzacji przed
rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
I.2. Wartość firmy – stanowi różnicę między ceną nabycia (przyjęcia) określonej jednostki
lub zorganizowanej jej części (Cn) a niższą od niej wart. godziwą przyjętych aktywów netto
(Wg)
WF=Cn-Wg.
Wartość firmy może powstać w wyniku:
-zakupu; - ptrzymania wkładu pieniężnego (aportu);
-przyjęcia do używania na podst.umowy leasingu finansowego.
Wartość godziwa – kwota za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony a
zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i
dobrze poinform-i, niepowiąz ze sobą stronami.
1)WF0 (+)-wart.firmy dodatnia;
2) WF ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz