Analiza ekonomiczno finansowa stacji benzynowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczno finansowa stacji benzynowej - strona 1

Fragment notatki:

"Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie stacji paliw Felix". W opracowaniu zaprezentowano bilans oraz rachunek zysków i strat na rok 2001. W projekcie przedstawiono analizę ogólnej sytuacji majątkowej i finansowej - w tym: pionowe oraz poziome powiązania składników bilansu oraz wskaźnik sytuacji finansowej.
W dalszej części przedstawiono analizę wskaźnikową sprawozdania finansowego - obliczając wskaźniki: rentowności, płynności, sprawności działania oraz zadłużenia. Notatka składa się z 13 stron.

ANALIZA EKONOMICZNO - FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE STACJI PALIW „FELIX” BILANS NA DZIEŃ 31.12.2001 r.
Początek roku
Koniec roku
AKTYWA
A. Majątek trwały
228425,62
199771,16
1. Rzeczowy majątek trwały 227359,87
198785,81
Budynki i budowle
4756,64
53587,12
Urządzenia techniczne i maszyny
112561,04
68689,17
Środki transportu
43070,03
26360,08
Pozostałe środki trwałe
10461,16
13630,89
Inwestycje rozpoczęte
13700
36518,55
2. Finansowy majątek trwały
1065,75
985,35
Udziały i akcje
1065,75
985,35
B. Majątek obrotowy
1170421,27
1317691,33
1. Zapasy
302569,63
349604,57
Towary
302569,63
349604,57
2. Należności i roszczenia 568999,99
586168,14
Należności z tytułu dostaw i usług
504674,16
512121,06
Należności z tytułu podatków,
dotacji i ubezpieczeń społecznych
40612,72
8849,88
Pozostałe należności
23713,11
65197,20
3. Środki pieniężne 298851,65
381918,62
Środki pieniężne w kasie
110477,08
137413,24
Środki pieniężne w banku
188374,57
244505,38
4. Rozliczenia międzyokresowe
10131,94
6014,02
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
10131,94
6014,02
Suma aktywów
1408978,83
1523476,51
PASYWA
A. Kapitał (fundusz) własny
578742,57
857619,43
1. Kapitał (fundusz) podstawowy
1000
1000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy
534353,72
430706,15
Tworzony zgodnie ze statutem lub umową
534353,72
430706,15
3. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny
25753,07
25753,07
4. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych
99311,43
85279,44
Zysk netto (wielkość dodatnia)
99311,43
85279,44
5. Wynik finansowy netto roku obrotowego
17635,78
314880,77
Zysk netto (wielkość dodatnia)
24709,36
364205,71
Strata netto (wielkość ujemna)


(…)


Wskaźnik ogólnego zadłużenia
X 100
Początek roku Koniec roku
730836,56 x 100 = 51,87 570648,73 x 100 = 37,457
1408978,83 1523476,51
Wskaźnik ten określa stopień pokrycia majątku obcym kapitałem Wskaźnik statycznego stopnia zadłużenia
Kapitał obcy
X 100
Kapitał własny
Początek roku Koniec roku
730836,56 570648,73
678142,27 952827,78
Wskaźnik ten określa stopień ryzyka finansowego kredytodawcy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz