Alianse strategiczne - istota, cele, przyczyny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2674
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Alianse strategiczne - istota, cele, przyczyny - strona 1 Alianse strategiczne - istota, cele, przyczyny - strona 2 Alianse strategiczne - istota, cele, przyczyny - strona 3

Fragment notatki:


ALIANSE STRATEGICZNE
WSTĘP
Ulegająca zmianie struktura konkurencji oraz burzliwy rozwój otoczenia wymuszają nową orientację przedsiębiorstw. Wzrastające tendencje globalizacyjne wzmagają konkurencję. Przedsiębiorstwa międzynarodowe są zmuszone do poszukiwania nowych opcji strategicznych. Wśród korporacji transnarodowych (KTN) zaznacza się trend do działalności kooperacyjnej, w której coraz więcej przedsiębiorstw zawiera alianse strategiczne. Liczne przykłady dowodzą rosnącego zainteresowania kooperacyjnymi strategiami konkurowania.
Alianse strategiczne nie są nowym zjawiskiem, bowiem występowały one w gospodarce amerykańskiej już w latach trzydziestych. Jednakże dopiero lata osiemdziesiąte przyniosły gwałtowny rozwój tej formy współpracy, co świadczy o tym, że przedsiębiorstwa uważają je za dogodny i ekonomiczny sposób rozwoju. Znaczenie aliansów strategicznych na tle innych form międzynarodowego zaangażowania KTN można ocenić w sposób pośredni. Szacuje się, że w latach osiemdziesiątych liczba aliansów zawartych przez amerykańskie KTN 3-4 razy przewyższała liczbę ich zagranicznych filii o pełnej własności. W 1990 roku ponad 51% amerykańskich firm stosowało sojusze strategiczne jako główny instrument światowej ekspansji, co znacznie przewyższało wykorzystanie innych form międzynarodowego zaangażowania przedsiębiorstw.
Zawieranie aliansów strategicznych stało się jedną z wyraźnych tendencji rozwoju przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Na terenie Unii uwidacznia się rosnące zainteresowanie procesami integracyjnymi, a nie jak to było wcześniej dążenie do działania w skali regionalnej. Zniesienie granic między krajami, unifikacja systemów finansowych, wzorców spożycia i kultury stwarzają każdemu krajowi UE możliwość działania w skali globalnej. Taki rynek inspiruje przedsiębiorstwa do zawierania aliansów.
Jeśli chodzi o Unię Europejską to można zaobserwować dwojaką tendencję. Z jednej strony występuje dążenie do kontrolowania jak największej liczby aliansów, aby nie dopuścić do ograniczenia przez nie konkurencji, z drugiej zaś zachęcanie do rozszerzenia współpracy w Europie i podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich wobec ich konkurentów i innych części świata.
Alianse międzynarodowe mogą bardzo silnie oddziaływać nie tylko na stosunki ekonomiczne kraju, ale również na politykę. Niewątpliwie też alianse zawierane z partnerem z innego kraju mogą przynieść ich uczestnikom szczególne korzyści, ale też ryzyko niepowodzenia jest większe niż w przypadku aliansów krajowych

(…)

…, powinno być minimalne, aby uniknąć konfliktu interesów;
spółka powinna opierać się na równowadze sił i udziałów własnościowych pomiędzy wspólnikami;
alians musi mieć pewną autonomię, z silnym przywództwem oraz stałym zaangażowaniem i poparciem ze strony podmiotów dominujących;
alians musi być zbudowany na zaufaniu pomiędzy wspólnikami i nie opierać się jedynie na prawach i obowiązkach wynikających z kontraktu;
różnice…
… grozi naruszeniem interesów państwa.
Niebezpieczeństwo zdominowania jednego z uczestników aliansu przez drugiego i nierównego podziału korzyści może wynikać z wielu czynników: z intencji uczestników, celu i formy aliansu, potencjałów uczestników, a wreszcie z wpływu otoczenia konkurencyjnego i globalnego. Można przypuszczać, że już w momencie zawierania aliansu uczestnicy mogą mieć odmienne strategie postępowania wobec siebie. Są tu dwie możliwości: alianci zawieszają konkurencję na czas trwania aliansu do osłabienia partnera-konkurenta. Oczywiście przyjęcie tej drugiej strategii przez jednego lub wszystkich uczestników aliansu może być źródłem nieporozumień we współpracy i doprowadzić do nierównych korzyści.
ZAKOŃCZENIE
Jak wynika z raportu Andersen Consulting od 1997 do 2000 roku przeciętna duża firma o obrotach ok. 2 mld USD zawarła: w USA 138 aliansów, w Europie 121, w Azji zaś 92. Przewiduje się iż w 2004 roku dokonujące się na świecie alianse strategiczne będą miały wartość od 25 do 40 bilionów dolarów. Z raportu Andersen Consulting wynika, że tylko 39% aliansów, które się dokonały w ciągu ostatnich 4 lat spełniło oczekiwania firm. Większość przyniosła straty akcjonariuszom, a zarządom firm kłopoty…
… inwestycyjnego, wolą przejmować pakiety kontrolne. Alianse z firmami zagranicznymi mają miejsce jako etap przechodni przed zakupem pakietów kontrolnych akcji. Sztandarowym przykładem jest prywatyzacja firmy PLL LOT, w której początkowo inwestor zagraniczny przejmie 10% akcji i w następnych latach będzie zwiększał swe udziały. Jeśli do aliansu strategicznego dochodzi w Polsce to dyrekcja firmy powinna dążyć…
…-technicznego, należy się spodziewać w dłuższej perspektywie zwiększenia dynamiki tworzenia aliansów strategicznych w kilku ważnych sektorach polskiej gospodarki (np. telekomunikacja, przemysł zbrojeniowy, transport lotniczy, przemysł farmaceutyczny).
5. PRZYKŁADY ALIANSÓW STRATEGICZNYCH
5.1. Międzynarodowy alians strategiczny browaru Grolsch:
Przykładem aliansu strategicznego może być przedsięwzięcie znanego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz