Agencja handlowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Agencja handlowa - strona 1

Fragment notatki:

Biznesplan agencji handlowej "Alf". Notatka to 57 stron opracowania. zawiera takie kwestie jak: Struktura biznesplanu, Opis programu działania, Misja firmy, Finanse firmy, Cel sporządzenia programu i opis spodziewanych korzyści, Dane dotyczące przedsiębiorstwa (profil i zakres działania Spółki), Dane Spółki, Dane o właścicielach i zarządzie Spółki, Dewiza (misja) Spółki Założenia planu strategicznego przedsięwzięcia, Analiza strategiczna (metodą SWOT), Założenia, Otoczenie, Zasoby Spółki, Cele i oczekiwania udziałowców, Analiza majątku przedsiębiorstw.

Biznes plan
Spis treści:
1. Streszczenie Streszczenie Struktura biznesplanu
Struktura programu działania na lata 2002-2007, który zamierza zrealizować Spółka „Alf” , składa się z następujących elementów:
streszczenie projektu przedsięwzięcia;
profil i zakres działania Spółki;
założenia planu strategicznego przedsięwzięcia;
plan techniczny;
plan marketingowy;
plan organizacyjny;
plan finansowy;
wnioski i podsumowanie;
załączniki.
Opis programu działania
Niniejszy biznesplan zawiera opis działań mających na celu powołanie do życia agencji handlowej „Alf” oraz perspektyw jej rozwoju. Jego celem jest pozyskanie kapitału w formie kredytu od inwestorów na rozwój działalności.
Agencja handlowa „Alf” w zamierzeniu ma być spółką prawa handlowego i posiadać status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziałowcami będzie troje założyciele posiadających równe udziały 33,33%. Działalność agencji „Alf” można określić jako pośrednictwo w handlu artykułami spożywczymi opierającym się jednak na pionierskich metodach uczestnictwa w grze rynkowej. Z handlem żywnością wiąże się ryzyko upływu terminu przydatności przechowywanych towarów i związanych z tych strat finansowych. Obserwując rozwój rynku detalicznej sprzedaży artykułów spożywczych można dostrzec pewne tendencje. Przede wszystkim widoczna jest wzrost udziału sprzedaży tychże artykułów w sieciach dużych hipermarketów wciąż poszerzających zakres przestrzenny swej działalności. Duża skala obrotu towarem odpowiednio zwiększa wolumin ubytków towaru w postaci przeterminowanych artykułów. Jednocześnie istnieją na rynku podmioty (np. wszelkiego rodzaju stołówki), które doraźnie wykorzystują żywność bez długiego ich przechowywania. Z tej oto przyczyny największe znaczenie dla nich ma cena w przeciwieństwie do długiego okresu przydatności. Istotą działania agencji „Alf” będzie pośrednictwo między tymi dwoma grupami podmiotów.
Początkowo działalność agencji będzie obejmować krakowską i górnośląską aglomerację. Podstawą działania będzie współpraca w hipermarketami w podanym rejonie. Kontrolując stan zapasów hipermarkety będą nas informować o partiach towaru, których nie są w stanie sprzedać przed upływem terminu przydatności. Naszym zadaniem będzie znaleźć od ręki kupca, dla którego data przydatności nie gra znaczenia gdyż zakupione towary natychmiast ulegają konsumpcji a okazyjna, znacznie niższa cena skłania do zakupu. Za swoich potencjalnych klientów uważamy :


(…)

… przyjętych założeń, mając jednak świadomość, że powodzenie działań zależy również od czynników zewnętrznych. Spis tabel
Tabela 1.Podstawowe dane Spis wykresów
Załączniki
Załącznik A - wskaźniki
W opracowaniu wykorzystano arkusz kalkulacyjny EXCEL, dostarczający materiału liczbowego do dalszych analiz, przygotowany w formie dokumentów dostosowanych do potrzeb Ustawy o Rachunkowości. Podstawowe wskaźniki…
… się w stwierdzeniu: „produkt oraz usługa wysokiej jakości, dostosowana do zapotrzebowania rynku, sprzedawana po cenie odpowiadającej jej jakości i atrakcyjności”.
Strategia ta ma swe odzwierciedlenie w celach strategicznych: krótko i długoterminowych. Jak już wspomniano, podstawowy cel strategiczny Spółki na najbliższe lata, to zrealizowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, które pozwoli rozwinąć nowe typy usług…
… w stosunku do roku poprzedniego obliczono według wzoru:
gdzie:
WSKdyn_pop oznacza wskaźnik dynamiki w stosunku do roku poprzedniego,
dane_t oznacza dane liczbowe z okresu t;
dane_t-1 oznacza dane liczbowe z roku t-1.
We wszystkich przypadkach, w których nie można było obliczyć wskaźników dynamiki (dzielenie przez zero) lub nie mogły być brane pod uwagę ze względu na charakter danych, wprowadzono symbol "BD…
… wejściowe
Źródła danych wejściowych:
Dane wejściowe pochodzą z prognoz oraz danych Spółki „Alf”.
Założenia planu finansowego:
plan finansowy przygotowano w wariancie prawdopodobnym, ale bardzo ostrożnym;
wszystkie obliczenia przygotowano w oparciu o specjalnie przygotowany arkusz kalkulacyjny, który umożliwia aktualizację planu;
wszystkie analizy przygotowano na okres 2002-2007;
analizy obejmują…
… pieniężnych
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych jest dokumentem wynikowym, sporządzonym na podstawie prognozy bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowych. Jego konstrukcje dostosowano do wymogów Ustawy o rachunkowości. W konsekwencji, w kolejnych tabelach przedstawiono prognozę sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
Tabela 20. Prognoza przepływu środków pieniężnych
Nazwa: Alf…
… po bardzo atrakcyjnych cenach dla nabywców.
Finanse firmy
W tabeli 1 pokazano podstawowe dane finansowe dotyczące Spółki „Alf”. Warto jednak w tym miejscu zwrócić uwagę na kilka podstawowych faktu, iż spółka jest w stanie generować znaczne zyski oraz środki pieniężne.
Tabela 1.Podstawowe dane
Tabela np. z ORKI
Źródło: dane z biznesplanu
Nazwa: Alf Forma prawna: Sp˘ˆka jawna
Adres: Krak˘w Data wydruku: 23.01.02
Analiza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz