Adsorpcja oranżu- instrukcje laboratoryjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2877
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Adsorpcja oranżu- instrukcje laboratoryjne - strona 1 Adsorpcja oranżu- instrukcje laboratoryjne - strona 2

Fragment notatki:

Adsorpcja oran˙ u metylowego na weglu aktywowanym
z

Celem pomiar´w jest sprawdzenie mo˙ liwo´ci opisu adsorpcji oran˙ u metylowego na weglu
o
z
s
z

aktywowanym za pomoca‘ izotermy Langmuira. Stezenie oran˙ u metylowego w roztworze
˙
z

oznaczane jest spektrofotometrycznie.
Aparatura i inny sprzet

• Spektrokolorymetr SPEKOL.
• Komplet pipet: 2 szt. o pojemno´ci 50 cm3 , po jednej o pojemno´ci 20, 10, 5, 2
s
s
3
i 1 cm .
• Kolby miarowe o pojemno´i 100 cm3 – 9 szt.
c
• Naczynko wagowe i lopatka (metalowa) do odwa˙ ania wegla.
z

• Kolby sto˙ kowe (200 cm3 ) ze szlifem i korkami – 6 szt.
z
• Kolby sto˙ kowe (200 cm3 ) bez szlifu – 6 szt.
z
• Lejki – 6 szt. (zamocowane w statywie).
• Bibula lub sa‘czki.
Gumowa gruszka.
Tryskawka do wody.
Odczynniki
1. Roztw´r oran˙ u metylowego o stezeniu 0,1%.
o
z
˙

2. Roztw´r buforowy o pH= 5 (bufor ftalanowy NaOH + KHC8 H4 O4 ).
o
3. Wegiel aktywowany.

Adsorpcja oran˙ u metylowego na weglu aktywowanym
z

2
Wykonanie pomiar´w
o
1. Korzystaja‘c z wyj´ciowego roztworu oran˙ u metylowego sporza‘dzi´ 8 roztwor´w
s
z
c
o
w nastepuja‘cy spos´b:
o

(a) do kolb miarowych o pojemno´ci 100 cm3 odmierzy´ kolejno po 40, 30, 25, 20,
s
c
15, 10, 5 oraz 2 cm3 roztworu oran˙ u metylowego;
z
(b) doda´ wody, uwzgledniaja‘c konieczno´´ wykonania dw´ch poni˙ szych czynno´ci;
c
sc
o
z
s

(c) doda´ po 10 cm3 roztworu buforowego;
c
(d) dopelni´ woda‘ destylowana‘ do kreski miarowej.
c
Obliczy´ stezenia roztwor´w c0 ([c] = g/cm3 ).
c ‘˙
o
2. Do kolb sto˙ kowych ze szlifem o pojemno´ci 200 cm3 wsypa´ po okolo 60 ÷ 70 mg
z
s
c
wegla (odwa˙ y´ na wadze analitycznej) i do ka˙ dej z nich odpipetowa´ po 50 cm3
z c
z
c

roztwor´w 1–6 (najbardziej stezonych).
o
˙

3. Kolby wraz z roztworami i weglem aktywowanym wytrza‘sa´ przez ok. 10 min.
c

4. Po ustaleniu sie r´wnowagi przesa‘czy´ roztwory przez suche sa‘czki do suchych kolb.
o
c

Podczas sa‘czenia trzykrotnie ”przemy´” sa‘czek, czyli wla´ roztw´r z weglem aktyc
c
o

3
wowanym do ok. 4 wysoko´ci sa‘czka i poczeka´ na przesa‘czenie sie roztworu. Przed
s
c

przesa‘czeniem pozostalego roztworu usuna‘´ przesa‘cz z kolb.
c
5. Za pomoca‘ spektrokolorymetru SPEKOL sporza‘dzi´ krzywa‘ wzorcowa‘ zale˙ no´ci
c
z s
absorbancja E – stezenie oran˙ u metylowego c. Wykorzysta´ roztwory najbardziej
˙
z
c

rozcie´ czone (3–8), stosuja‘c jako odno´nik rozcie´ czony roztw´r u˙ ywanego buforu
n
s
n
o z
(10 ml roztworu dopelni´ woda‘ do 100 cm3 ). Pomiary przeprowadzi´ przy dlugo´ci
c
c
s
fali λ = 551 nm.
6. W analogicznych warunkach zmierzy´ absorbancje przesa‘czonych roztwor´w.
c
o

Opracowanie wynik´w
o
1. Okre´li´ stezenie r´wnowagowe, cr , oran˙ u metylowego posluguja‘c sie r´wnaniem
s c ‘˙
o
z
o

zale˙ no´ci E = f (c) (wyniki pomiarow, E i c, oraz oblicze´ przedstawi´ na wykresie).
z s
n
c
2. Obliczy´ warto´ci adsorpcji a, [a] = g/g.
c
s
3. Sprawdzi´ przydatno´´ r´wnania Langmuira do interpretacji otrzymanych danych,
c
sc o
sporza‘dzaja‘c wykres w ukladzie wsp´lrzednych 1/a = ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz