6. Bony Skarbowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
6. Bony Skarbowe - strona 1 6. Bony Skarbowe - strona 2

Fragment notatki:


Bony skarbowe  ( ćwiczenia 6)      Bony  skarbowe  naleŜą  do  krótkoterminowych  papierów  wartościowych.  Emitentem  bonów  jest  Skarb  Państwa  reprezentowany  przez  Ministra  Finansów.  Z  punktu  widzenia  emitenta  bony  skarbowe  stanowią źródło krótkoterminowej poŜyczki zasilającej budŜet państwa i przekształcającej się w poŜyczkę  długoterminową poprzez regulowanie wcześniejszych zobowiązań wpływami z kolejnych emisji. Z kolei  z  punktu  widzenia  nabywców,  są  bezpiecznym  sposobem  lokowania  wolnych  zasobów  pienięŜnych.  Bony skarbowe są sprzedawane na przetargach. Najczęściej oferowane są bony o terminie wykupu po 4,  8,  13,  26,  52  tygodniach.  Informacja  niezbędna  dla  uczestników  przetargu,  tj.  wartość  nominalna  oferowanych  do  sprzedaŜy  bonów  o  poszczególnych  terminach  wykupu,  jest  ogłaszana  (w  mediach)  z wyprzedzeniem.  Oferty  składane  przez  uczestników  przetargu  zawierają  deklarację  zakupu  bonów  o określonej  wartości  nominalnej  i  terminie  wykupu  oraz  cenę,  którą  zapłacą  za  kaŜde  10 000  [zł]  wartości  nominalnej  bonu.  Rozstrzygnięcie  przetargu  polega  na  wyborze  ofert  najkorzystniejszych  z punktu widzenia emitenta, który kieruje się zasadą rentowności. Podstawą rachunku bonów skarbowych  jest  model  dyskonta  handlowego,  a  czas  obliczany  jest  wg.  reguły  bankowej.  Wartość  nominalna  pojedynczego bonu wynosi w Polsce 10 000 [zł].    1.  Na przetargu oferowano sprzedaŜ 13-tygodniowych bonów skarbowych o łącznej wartości nominalnej  800 000 000 [zł]. Oferty zakupu przedstawione przez klientów zawiera tabelka  nr  wartość nominalna zakupu  cena za 10 000 [zł]  oferty  (w zł)  wartości nominalnej  I  600 000 000  9 635,25  II  700 000 000  9 588,50  III  300 000 000  9 690,85  suma  1 600 000 000    a.   Dokonać  analizy  oferty  I  (wyznaczyć  wielkość  inwestycji,  zysk  z  inwestycji,  roczną  stopę  dyskontową oraz roczną stopę rentowności inwestycji)  b.   Przyjmijmy,  Ŝe  na  tym  przetargu  jako  kryterium  odrzucenia  zgłoszonej  oferty  przyjęto  stopę  dyskonta większą niŜ 16%. (i) Wyznaczyć stopę redukcji ofert z najniŜszą ceną przetargową oraz  najniŜszą  przyjętą  cenę  przetargową.  (ii)  Obliczyć  łączne  wpływy  ze  sprzedaŜy  bonów  oraz  wartość  dyskonta  udzielonego  nabywcom  bonów.  (iii)  Podać  charakterystyki  syntetyczne  przetargu:  średnią  cenę  jednostkową  sprzedanych  bonów,  średnią  stopę  dyskonta  oraz  średnią 

(…)

… z punktu (b)?
d. Co oznacza dla nabywców, nabywców co dla remitenta bonów stopa z punktu (c)?
6. Dziś w „c-banku” wykonano trzy następujące operacje:
Dyskonto weksla o terminie wykupu za 28 dni przy stopie d = 24%
• Kupno 4-tygodniowych bonów skarbowych w cenie 9 600 zł za 10 tys zł wartości
nominalnej
• Udzielenie 28-dniowego kredytu w wysokości x zł, który będzie spłacony kwotą 1,05x zł
a. Obliczyć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz