Papiery wartościowe-opracowanie

Notatkę dodano: 20.09.2013,
Pobrań: 15,
Wyświetleń: 196
Podgląd dokumentu

07.12.2011

Wykład 4

Temat: Papiery wartościowe.

Papiery wartościowe - definicja:

W polskim systemie prawnym brak legalnej definicji papieru wartościowego, najczęściej za papier wartościowy uznaje się sui generis dokumenty, które stwierdzają istnienie prawa majątkowego w taki sposób, że posiadanie dokumentu staje się niezbędną przesłanką realizacji prawa. Wskazuje się na tzw. obiegowy charakter papierów wartościowych.

Rodzaje papierów wartościowych:

Papiery wartościowe udziałowe (akcje)

Prawo poboru

Prawo do akcji

Papiery wartościowe wierzycielskie:

Weksle, czeki

Obligacje

Listy zastawne

Bony komercyjne, skarbowe

Rodzaje papierów wartościowych:

Podział papierów wartościowych ze względu na sposób przenoszenia praw, które ucieleśniają:

Imienne (przelew wierzytelności, wydanie dokumentu) - ograniczenie obiegowości

Na zlecenie (indos, wydanie dokumentu)

Na okaziciela (wydanie dokumentu

Papier wartościowy - definicja Prawo dewizowe:

Papierami wartościowymi są:

Papiery wartościowe udziałowe, w szczególności:

Akcje

Prawa poboru nowych akcji

Papiery wartościowe dłużne, w szczególności:

Obligacje wyemitowane lub wystawione na odstawie przepisów państwa, w którym emitent lub wystawca ma swoją siedzibę albo, w którym dokonano ich emisji lub wystawienia

Papier wartościowy - definicja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:

Papierami wartościowymi są:

Akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych, prawa do akcji (PDA), warranty subskrypcyjne

Kwity depozytowe

Obligacje

Listy zastawne w tym hipoteczne listy zastawne oraz publiczne listy zastawne

Certyfikaty inwestycyjne

Inne zbywalne papiery wartościowe w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego

Papierami wartościowymi są również:

Zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienia do nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne)

Źródło zobowiązania z papieru wartościowego:

(1) Teoria karencyjna:

„Źródłem zobowiązania z papieru wartościowego jest czynność prawna polegająca na wystawieniu takiego papieru”

(2) Teoria umowna: