Zdolność prawna osób fizycznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdolność prawna osób fizycznych - strona 1 Zdolność prawna osób fizycznych - strona 2 Zdolność prawna osób fizycznych - strona 3

Fragment notatki:

ZDOLNOŚĆ PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH Zdolność prawna  jest atrybutem każdej osoby fizycznej
-wyraża się w tym, że osoba fizyczna może być podmiotem praw lub obowiązków z zakresu prawa cywilnego
-płeć, rasa, narodowość, wyznanie ani pochodzenie nie mają wpływu na zdolność prawną
I. POCZĄTEK 1) Urodzenie się dziecka  Art. 8 KC - każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną
-istota ludzka nabywa zdolność prawną z momentem urodzenia
-istotę ludzką od innych istot żywych odróżnia swoisty (człowieczy) genotyp
-człowiekiem jest każda istota , której rodzicami są ludzie: kobieta i mężczyzna
-zdolność prawną nabywa wyłącznie dziecko, które urodzi się żywe -urodzenie następuje po oddzieleniu się płodu od ustroju matki
-jeżeli noworodek wykazuje jakiekolwiek przejawy życia, to dziecko urodziło się żywe
-niekiedy ustalenie czy dziecko urodziło się martwe czy urodziło się żywe i zmarło ma istotne znaczenie w prawie cywilnym, np. w zakresie dziedziczenia
-art. 9 KC ustanawia domniemanie prawne zwykłe (dopuszczając przeciwdowód), że dziecko urodziło się żywe
-dowodem urodzenia jest akt urodzenia sporządzony przez urząd stanu cywilnego 2 Status cywilnoprawny nasciturusa  urodzenie poprzedza okres życia prenatalnego człowieka
Nasciturus - dziecko nienarodzone, płód ludzki
-okres ten rozpoczyna się z chwilą poczęcia, tj. w momencie zapłodnienia komórki jajowej
-status prawny nie jest obecnie wyraźnie określony w przepisach prawnych
-początkowo regulowała go ustawa o planowaniu rodziny, ochrony płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży
-w związku z tym obowiązuje szereg przepisów szczegółowych, które w określonych w nich przypadkach chronią interesy człowieka ze względu na zdarzenia jakie miały miejsce w okresie jego życia prenatalnego , np. 1. art. 972 § 2 - dziecko już poczęte w chwili otwarcia spadku (śmierci spadkobiercy) może być spadkobiercą lub zapisobiorcą, jeżeli urodzi się żywe 2. art. 446 1 -dziecko urodzone może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem 3. art. 75 KRO - dopuszcza uznanie dziecka jeszcze nieurodzonego -sytuację prawną nasciturusa objaśnia koncepcja warunkowej zdolności prawnej -przysługuje nasciturusowi pod warunkiem zawieszającym, iż nasciturus urodzi się żywy
-przy zdolności warunkowej prawa podmiotowe nie mogą być wykonane, a jedynie zabezpieczone do czasu, aż dziecko urodzi się żywe
-w polskim prawie obowiązuje zasada nasciturus pro iam nato habetur de commodis eius agitur - dziecko nienarodzone należy potraktować za już urodzone, ilekroć chodzi o jego korzyść

(…)

… nasciturus pro iam nato habetur de commodis eius agitur - dziecko nienarodzone należy potraktować za już urodzone, ilekroć chodzi o jego korzyść
Kurator nasciturusa (curator ventris) - art. 182 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dla dziecka poczętego, ale nienarodzonego, ustanawia kuratora, jeżeli jest to niezbędne dla strzeżenia przyszłych praw dziecka
-chroni on nie wszystkie przyszłe podmiotowe prawa…
… się na zeznaniach naocznych świadków, którzy zwłoki widzieli
-wystarczy również to, by zespół towarzyszących okoliczności wskazuje na niewątpliwą śmierć, np. zasypanie górników, których zwłok nie odnaleziono
-jeżeli akr zgonu został sporządzony, ale księgi stanu cywilnego uległy zniszczeniu lub gdy nie jest możliwe uzyskanie odpisu zgonu sporządzonego za granicą, to treść takiego aktu odtwarza kierownik urzędu…
… czynności wskazane w ustawie, nawet jeśli mają charakter czynności rozporządzających lub zobowiązujących:
a) umowy powszechnie zawierane w drobnych sprawach życia codziennego - bez względu na to czy zostały wykonane lub czy pociągają za sobą rażące pokrzywdzenie osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych
b) rozporządzenia zarobkiem - chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów postanowi inaczej
c…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz