Zdarzenie prawne - definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1995
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdarzenie prawne - definicja - strona 1 Zdarzenie prawne - definicja - strona 2 Zdarzenie prawne - definicja - strona 3

Fragment notatki:

ZDARZENIE PRAWNE
Poprzednio omówione zostały stosunki prawne, owe nawiązujące się i rozwiązujące międzyludzkie więzi, które tym się spośród innych wyróżniają, że są uregulowane przez prawo. Z kolei nasuwa się pytanie, co powoduje nawiązywanie i likwidowanie stosunków prawnych oraz różne przemiany, jakie w nich zachodzą.
W pewnych przypadkach, dość rzadkich jednak, stosunek prawny powstaje w chwili wejścia w życie aktu prawnego (np. ustawy), ustanawiającego prawa i obowiązki będące treścią stosunku prawnego. Na przykład sam fakt wydania ustawy regulującej wzajemne zależności między ministrami kreuje między nimi oznaczone stosunki prawne. Wejście w życie konstytucji, a w szczególności przepisów o obowiązkach obywatelskich, powoduje samo przez się nawiązanie między państwem a obywatelem stosunków prawnych o określonej treści.
Z reguły jednak norma prawna ustala, że przewidziany w niej obowiązek określonego zachowania się różnych podmiotów prawa wobec siebie powstaje dopiero wtedy, gdy zajdzie pewne zdarzenie wskazane przez normę prawną. Powstanie stosunku prawnego, wraz ze stanowiącymi jego treść prawami i obowiązkami stron, uzależnione jest więc najczęściej od jakiejś zaszłości w świecie zewnętrznym. Nazywamy ją zdarzeniem prawnym.
Przez zdarzenie prawne należy rozumieć każde zdarzenie pociągają- ce za sobą powstanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego.
Można to samo wyrazić inaczej mówiąc, że zdarzeniem prawnym jest wszystko, co powoduje nałożenie na podmiot prawa (człowieka, osobę prawną) tych obowiązków i praw, które są przewidziane w normie prawnej.
Wreszcie zdarzenie prawne można określić jako każde zdarzenie wywołują- ce skutki prawne. Należy przy tym jednak pamiętać, że skutki prawne to zawsze powstanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego.
Do kręgu zdarzeń prawnych należą wydarzenia z różnych dziedzin życia: legalne i sprzeczne z prawem, dokonane celowo i przypadkowe. Zdarzeniem prawnym jest zawarcie umowy najmu, narodziny dziecka, kradzież, sporządze- nie testamentu, wydanie wyroku rozwodowego, odniesienie właścicielowi znalezionej portmonetki, śmierć człowieka. Wszystkie te różnorodne wydarze- nia łączy jedno: każde z nich wywołuje skutki prawne.
e
skutki prawne) i nie podlegają dalszemu podziałowi. Działania natomiast tworzą rozgałęziony system.
Działania dzielą się na czyny i akty prawne. Czynami są takie zdarzenia, które zostały dokonane bez zamiaru wywołania skutków prawnych (włamujący się do magazynu złodziej działa wprawdzie z określonym zamia- rem, ale nie jest nim bynajmniej wywołanie skutków prawnych). Natomiast aktami prawnymi są zdarzenia wywołane w zamiarze spowodowania skutków prawnych. Na przykład kupujący zawiera umowę ze sprzedawcą ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz