Zarządzanie produkcja i usługami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 791
Wyświetleń: 5803
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie produkcja i usługami - strona 1

Fragment notatki:

Ćwiczenia z przedmiotu, zagadnienia
Zarządzanie Produkcją i Usługami Metoda bezinwestycyjna podnoszenia produktywności procesu produkcyjnego Metoda ta nie wymaga nakładów finansowych i opiera się na zmianie wewnętrznej struktury operacji technologicznych (faktu, iŜ operacje technologiczne składają się z zabiegów). Warunkiem stosowania tej metody jest to, Ŝe operacje technologiczne muszą być podzielne oraz istnieją technologiczne moŜliwości wykonywania róŜnych zabiegów na danych stanowiskach roboczych. Główna zaleta: Brak konieczności ponoszenia nakładów finansowych; Główna wada: Ograniczone warunki stosowania oraz rzadko doprowadza proces produkcyjny do stanu idealnie zsynchronizowanego; Etapy metody bezinwestycyjnej: 1. Wyznaczenie liczby zabiegów i czasów ich wykonywania dla kaŜdej operacji technologicznej; 2. Wyznaczenie taktu procesu optymalnego; 3. Projektowanie operacji technologicznych procesu usprawnionego; Przykład: Dokonać usprawnienia procesu produkcyjnego o podanym poniŜej przebiegu metodą bezinwestycyjną. Obliczyć dla danych wejściowych i po usprawnieniu: takt, cykl, produktywność godzinową i stopień synchronizacji. Operacja 1 2 3 Rozwiązanie: Wyznaczenie parametrów procesu wyjściowego: Operacja t ij n si Tij = t ij n si Czas wykonywania operacji (min) 8 6 2 Liczba stanowisk 1 2 1 Podzielność operacji 1:3:2:2 2:1 niepodzielna 1 8 1 8 =8 1 2 6 2 6 =3 2 3 2 1 2 =2 1 T Takt procesu: T = max{ ij } = 8 min Długość cyklu technologicznego: C t = ∑ Tij = 16 min 60 60 = = 7,5szt / h T (min) 8 min{Tij } 2 Stopień synchronizacji: η = = = 0,25 = 25% T 8 Produktywność godzinowa: Pg = 1 Zarządzanie Produkcją i Usługami Metoda bezinwestycyjna podnoszenia produktywności procesu produkcyjnego Wyznaczenie liczby i czasów zabiegów: Operacja t ij Zabieg 1 Czas zabiegu 1 n si Wyznaczenie taktu optymalnego procesu: 2 3 1 1 8 3 2 4 2 5 4 2 2 6 6 2 3 2 7 2 1 Top = ∑t ∑n ij si = 16 = 4 min 4 Projektowanie operacji technologicznych

Zarządzanie Produkcją i Usługami 
Metody zwiększania produktywności procesu produkcyjnego 
 Zwiększanie produktywności procesu produkcyjnego polega na rozszerzaniu wąskiego gardła procesu produkcyjnego.  Pojęcie wielostrumieniowości przepływu  W  przypadku,  gdy  kaŜda  operacja  technologiczna  wykonywana  jest  na  jednym  stanowisku roboczym to mówimy, Ŝe operacje wykonywane są w warunkach jednostrumieniowości.  Wielostrumieniowość  przepływu  procesu  produkcyjnego  uzyskuje  się poprzez wykonywanie danej operacji technologicznej na więcej niŜ jednym stanowisku roboczym.  Wprowadzenie  wielostrumieniowości  jest  najprostszą  metodą  podnoszenia  produktywności procesu produkcyjnego.    Przykład: Proces  produkcyjny  danego  wyrobu  realizowany  jest  w  warunkach  jednostrumieniowości  i obejmuje następujące operacje technologiczne:   t = 6 minn = 1 
1s1t = 3minn
= 1 
2s 2t = 9 minn
= 1 
3s3
 Parametry procesu wynoszą: 
 Takt procesu T = max {t
 i } = 9 mini= ,...,
1N
60
60
 Produktywność godzinowa  P =
=
≈ ,
6 67 szt  gT (min)
9
min {ti }i
,...,
1N
3
 Stopień synchronizacji η = =
=

33
,
33
%  T
9
ZałóŜmy,  Ŝe  zwiększamy  ilość  stanowisk  roboczych  dla  operacji  pierwszej  i  trzeciej odpowiednio do 2 i 3 stanowisk roboczych. W  przypadku  wielostrumieniowości  dla  kaŜdej  operacji  technologicznej  oblicza  się  takt operacji wyraŜony wzorem: tijT =
 ijnsi
gdzie: t  - czas wykonywania i – tej operacji technologicznej dla j – tego wyrobu; ijn  - liczba stanowisk roboczych wykonujących i – tą  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz