zależność lepkości od temperatury - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2919
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zależność lepkości od temperatury - omówienie - strona 1 zależność lepkości od temperatury - omówienie - strona 2 zależność lepkości od temperatury - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

GRUPA NR: 24.
ZESPÓŁ: 2.
ĆWICZENIE NR: 1
Wyznaczanie współczynnika lepkości dynamicznej, zależność lepkości od temperatury.
DATA WYKONANIA ĆWICZENIA:
11.04.2004 r.
ZESPÓŁ:
1. Michał Kita
2. Katarzyna Borczyk
3. Katarzyna Kliś
4. Monika Rutka
5. Wojciech Wróblewski
OCENA:
1. WSTĘP TEORETYCZNY:
LEPKOŚĆ jest podstawowym parametrem charakteryzującym własności cieczy. Wchodzi ona w skład wielu modułów bezwymiarowych (liczb kryterialnych), przez co stanowi jedną z głównych wielkości fizykochemicznych, rzutujących tak na procesy transportu i mieszania płynów, jak i wnikania ciepła i masy.
Pojęcie lepkości najłatwiej wyprowadzić rozpatrując cienką warstwę cieczy zawartą pomiędzy dwiema równoległymi płaszczyznami o powierzchni A, oddalonych od siebie o dy. Jedna z płaszczyzn jest nieruchoma, do drugiej zaś przyłożona jest siła styczna F. Lepkość cieczy powoduje, że w ustalonych warunkach siła F zostaje zrównoważona przez siłę tarcia wewnętrznego płynu. Zakładając, że wskutek działania sił ADHEZJI warstewki płynu przylegające bezpośrednio do płyt są względem nich nieruchome, rozkład prędkości w płynie będzie się przedstawiał w pewien specyficzny sposób. Powstanie wówczas stały przepływ, w którym naprężenie styczne zależy od gradientu prędkości.
Graficzną zależność naprężenia stycznego od prędkości ścinania nazywa się KRZYWĄ PŁYNIĘCIA i ta krzywa jest jednym z najbardziej elementarnych zagadnień reologii. Jeżeli dla płynu występuje prosta proporcjonalność między naprężeniem stycznym i prędkością ścinania, czyli jego krzywa płynięcia w danych warunkach ciśnienia i temperatury jest linią prostą o nachyleniu , to taki płyn nazywa się NEWTONOWSKIM, a współczynnik proporcjonalności nazywa się DYNAMICZNYM WSPÓŁCZYNNIKIEM LEPKOŚCI.
ENERGIA AKTYWACJI LEPKOŚCI, to minimalna wartość energii, jaką musi posiadać cząsteczka, aby wejść w przestrzeń przepływu pomiędzy dwiema sąsiadującymi cząsteczkami cieczy. Energię tą można wyliczyć w oparciu o równanie ARRHENIUSA - GUZMANA:
,
gdzie A jest stałą charakterystyczną danej cieczy, R uniwersalna stałą gazową, natomiast T - temperaturą bezwzględną.
2. CEL ĆWICZENIA:
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika dynamicznego lepkości roztworu wodnego gliceryny, a także określenie zależności lepkości od temperatury, przy stałym ciśnieniu i dla konkretnej cieczy. Na podstawie pomiarów należy także określić energię aktywacji lepkości, opierając się o wykres zależności parametrów cieczy. Pomiarów lepkości dokonuje się metodą HOPPLERA.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz