Wzrost gospodarczy - podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzrost gospodarczy - podstawowe pojęcia - strona 1 Wzrost gospodarczy - podstawowe pojęcia - strona 2 Wzrost gospodarczy - podstawowe pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

WZROST GOSPODARCZY
1. Podstawowe pojęcia:
W ZROST GOSPODARCZY- wzrost realnej produkcji społecznej
W IEDZA TECHNICZNA- wiedza o metodach wytwarzania + praktyczne umiejętności i kwalifikacje
(know-how)
W YNALAZKI- zastosowanie nowej wiedzy w procesach produkcyjnych (nowe technologie i metody
produkcji, nowe lub ulepszone produkty, usprawnienia)
INNOWACJE- odkrycie nowej wiedzy stosowanej
TECHNICZNE UZBROJENIE PRACY- relacja kapitał-praca, czyli wielkość kapitału przypadająca na 1
zatrudnionego
ŚCIEŻKA WZROSTU ZRÓWNOWAŻONEGO- (w neoklasycznej teorii wzrostu) ścieżka wzrostu, na
której zarówno produkcja, jak i nakłady kapi tału i pracy rosną w jednakowym tempie
AKUMULACJA INTENSYWNA- akumulacja kapitału polegająca na zwiększaniu wyposażenia
kapitałowego przypadającego na 1 pracownika (zwiększenie technicznego uzbrojenia pracy)
AKUMULACJA EKSTENSYWNA- akumulacja kapitału polegająca na tworzeniu dodatkowych miejsc
pracy przy utrzymaniu dotychczasowego technicznego uzbrojenia pracy
RESZTA SOLOWA - część przyrostu produkcji, która nie wynika ze wzrostu mierzalnych nakładów
W ZROST ENDOGENICZNY- wzrost gospodarczy zależny od czynni ków wewnętrznych,
uwzględnionych w danym modelu wzrostu, a nie od czynników zewnętrznych, takich jak wzrost liczby
ludności.
FUNKCJA PRODUKCJI - funkcja przedstawiająca maksymalne rozmiary produkcji, którą można
wytworzyć przy określonych nakładach i danym stanie techniki.
ANALIZA CZYNNIKÓW WZROSTU- dokonywane na gruncie teorii wzrostu gospodarczego
wyodrębnienie elementów składowych rzeczywistego przyrostu produkcji będących rezultatem
nakładów różnych czynników wytwórczych oraz składnika resztowego, odzwi erciedlającego czysty
postęp techniczny.
NEOKLASYCZNA TEORIA WZROSTU GOSPODARCZEGO- teoria opracowana przez R.Solowa,
która objaśnia długookresowy wzrost potencjału wytwórczego, lecz nie wyjaśnia, w jaki sposób
rzeczywiste tempo wzrostu produkcji osiąga po ziom potencjalny.
KAPITAŁ LUDZKI- zasób wiedzy i umiejętności posiadanych przez pracownika.
BADANIA + ROZWÓJ- skrótowe określenie prac badawczo- rozwojowych
UPRZEDMIOTOWIONY POSTĘP TECHNICZNY- postęp wiedzy uprzedmiotowiony w nowych
maszynach, technologiach i produktach
ZASOBY ODNAWIALNE- zasoby, które nie ulegną wyczerpaniu pod warunkiem, że będą
umiarkowanie eksploatowane, pielęgnowane i odnawiane (lasy, rzeki)
ZASOBY NIEODNAWIALNE- zasoby dostępne w ograniczonej ilości, nie dające się uzupełnić (złoża
węgla, ropy naftowej)
KONCEPCJA WZROSTU ZEROWEGO- koncepcja sugerująca, że optymalnym rozwiązaniem dla


(…)

… rozwijają się szybciej niż
kraje bogatsze.
2. W zrost gospodarczy
PKB i PNB- za ich pomocą mierzy się ogólną wartość produkcji i całkowity dochód w gospodarce
narodowej.
PKB jako miernik zadowolenia społecznego - PKB per capita- wskaźnik poziomu życia i zadowolenia
PKB- wskaźnik potencjału danej gospodarki, jej rangi w gospodarce światowej
PKB jako miernik produkcji w sensie ekonomicznym- miernik produkcji czystej, czyli wartości dodanej
(pieniężna wartość dóbr i usług nabywanych na rynku), nie obejmuje produkcji - zaniża rzeczywiste
ekonomiczne rozmiary produkcji w gospodarce.
3. Czynniki wzrostu
Funkcja produkcji.
W zrost produkcji potencjalnej- zwiększenie nakładów czynników produkcji (ziemia, kapitał, surowce).
Źródłem wzrostu produkcji jest zwiększanie nakładów lub efektywności ich wykorzystania…
…- wynika to z możliwości korzystania z przepływu wiedzy technicznej
w skali międzynarodowej.
Teoria wzrostu endogenicznego- z akumulacją kapitału wiążą się jeszcze efekty zewnętrzne (funkcja
produkcji jednego przedsiębiorstwa ma wpływ na inne).Może to usprawiedliwiać interwencję państwa.
Podstawą polityki wzrostu gospodarczego jest popieranie i pob udzanie inwestycji.
Ale konieczne są także starania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz