Wzór-Pozew o nawiązanie stosunku pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Pozew o nawiązanie stosunku pracy - strona 1 Wzór-Pozew o nawiązanie stosunku pracy - strona 2

Fragment notatki:

......................................................
Sąd Rejonowy
Sąd Pracy w ............................
Powód: ..............................................
............................................
............................................ Pozwany : ...........................................
............................................
............................................
Pozew o nawiązanie stosunku pracy - umowy o pracę Powód wnosi o
1. Nawiązanie przez pozwanego z powodem stosunku pracy - umowy o pracę z dniem .................r. w taki sposób, że pozwany zatrudni powoda na dotychczasowym stanowisku pracy ................... przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy ..................... 2. Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwoty w wysokości .......................zł wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty. 3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa. 4. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda. 5. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k. p. c. 6. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi wydanemu z uznania, wyrokowi zaocznemu i wyrokowi zasądzającemu w części nie przekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia powoda. 7. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej. Uzasadnienie : Powód, żąda od pozwanego pracodawcy nawiązania z nim stosunku pracy i zatrudnienia na dotychczasowych warunkach lub zapłaty odszkodowania, oraz po podjęciu pracy, zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Pozew oparto na: art. 53 § 5 k.p.; art. 187, 333 § 1, 339, 477 2 § 1 i 2 k.p.c.
Powód wykonywał dla pozwanego:..............................................................................................
I został zwolniony z powodu: ......................................................................................................
W tej sytuacji żądanie powoda jest w pełni uzasadnione.
..........................................................................
Podpis powoda ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz