Wzór-Deklaracja gwarancyjna

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Deklaracja gwarancyjna - strona 1

Fragment notatki:

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności
..................................................... zamieszkały(a) w .................................... legitymujący(a) się dowodem osobistym seria ............ nr ....................................... zobowiązuje się zapłacić firmie .......................................................... z siedzibą w .................................................. należność za produkt ............................................................... kupiony przez ................................................. zamieszkałego w ........................................................ legitymującego się dowodem osobistym seria .............. nr ........................................ stosownie do umowy z dnia .................................... nie więcej jednak niż ......................................... (słownie ..........................................................) w wypadku, gdy kupujący ........................................................................ nie dokona zapłaty w terminie ustalonym w umowie. Zapłata kwoty gwarancyjnej nastąpi na pierwsze żądanie, bezwarunkowo i nieodwołalnie. Gwarancja wygasa z upływem .................................... dni od dnia zapłaty ustalonego w umowie z dnia ...................................................................................
............................................
podpis gwaranta ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz