Wyrokowanie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyrokowanie-opracowanie - strona 1 Wyrokowanie-opracowanie - strona 2 Wyrokowanie-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wyrokowanie 13. niezwłocznie po wysłuchaniu stron sąd przystępuje do narady ( Art. 408 )- Rozdział 12, Art. 108- 115. 14. następnie następuje głosowanie Narada nad wyrokiem - jedna z końcowych faz postępowania sądowego, następująca bezpośrednio po wysłuchaniu głosów stron. W zasadzie przepisy o naradzie mają charakter ogólny i odnoszą się także do orzeczeń wydawanych na posiedzeniach. W rzeczywistości jednak najważniejsze zastosowanie mają one do wyroków- bo na posiedzeniach sąd orzeka jednoosobowo, trudno to mówić zatem o naradzaniu się i głosowaniu. Cel narady - omówienie przez cały skład orzekający wszystkich wyłaniających się w danej sprawie ( kwestii ) zagadnień faktycznych i prawnych. Następuje tu więc wzajemna wymiana myśli, poglądów- jak daną sprawę rozstrzygnąć?. Jest to jednocześnie przygotowanie głosowania nad orzeczeniem, do której dojść ma po naradzie. Natomiast celem narady nie jest ujednolicenie stanowisk wbrew przekonaniu poszczególnych sędziów. Zasada: tajność przebiegu narady i głosowania ( Art. 108 §1 ). Tajność dotyczy tylko przebiegu- jeśli np. przebieg zakłóciły osoby trzecie, to okoliczności tego działania nie są objęte tajemnicą. Tajność głosowania dotyczy także sposobu głosowania. Wyjątki: niedopuszczalne - zob. niż. Art. 418 §2 - gdy oskarżonym jest sam sędzia ( ławnik ), a ujawnienie okoliczności objętych tajemnicą narady i głosowania nastąpić by miało w zakresie niezbędnym dla jego obrony. - Sobolewski, Waltoś- automatyczne zwolnienie z zachowania tajemnicy - Kaftal, Murzynowski- to stan wyższej konieczności Osoby uczestniczące w naradzie/głosowaniu ( Art. 109 §2 ) 1. obligatoryjnie- członkowie składu orzekającego 2. fakultatywnie- protokolant Wyjątek: przewodniczący uzna jego obecność za zbędną. Przebieg narady i głosowania 1. kieruje przewodniczący ( Art. 109 §1 ) 2. kpk nie normuje szczegółowo przebiegu narady, jej porządku i sposobu prowadzenia. Zakłada jedynie, a. częściowa parcjalność - że narada i głosowanie nad wyrokiem powinny odbywać się osobno ( Art. 110 ) co do: i. winy i kwalifikacji prawnej czynu - czy zarzucany czyn miał miejsce, czy istnieją okoliczności wyłączające lub zaostrzające odpowiedzialność ii. kary - jej rodzaju i rozmiaru w ramach zakładanych w ustawie iii. środków karnych iv. pozostałych kwestii ( powództwa adhezyjnego, odszkodowania z urzędu, zaliczenia środków zapobiegawczych na poczet kary, dowodów rzeczowych, kosztów procesu )

(…)

… się go ( Art. 412 )
Z obowiązującego porządku czynności ( niezwłocznie ) wynika, że należy dążyć do tego, aby wyrok ogłoszony był jeszcze tego samego dnia.
Wyjątek : ( od zasady koncentracji )- ( fakultatywne )
1. wznowienie przeewodu sądowego ( Art. 409 ), zwłaszcza
a. w wypadku zmiany kwalifikacji prawnej czynu
b. w wypadku ( Art. 414 p. 5 ) gdy przewidywana jest:
- możliwość warunkowego umorzenia postępowania albo
- możliwość orzeczenia kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania
Celem umożliwnia porozumienia się pokrzywdoznego z oskarżonym. Sąd ( a nie przewodniczący ) może wówczas zarzadzić przerwę.
2. albo udzielenie dodatkowego głosu stronom ( Art. 409 )
3 albo. odroczenie wydania wyroku ( fakultatywne ) ( Art. 411 )
Przesłanki
a. zawiłość sprawy albo
b. inne ważne powody
Organ właściwy
Sąd
Forma…
… wniesienia środka zaskarżenia ( Art. 100 p. 6 )- na tym kończy się rozprawa

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz