Wykład - Zjawiska, kategorie i prawa ekonomiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zjawiska, kategorie i prawa ekonomiczne - strona 1 Wykład - Zjawiska, kategorie i prawa ekonomiczne - strona 2 Wykład - Zjawiska, kategorie i prawa ekonomiczne - strona 3

Fragment notatki:

MIKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Grażyna Musiał
Wykład 3
Wykład 2 - Zjawiska, kategorie i prawa ekonomiczne
I. Ogólna charakterystyka zjawisk ekonomicznych
Zjawiskami nazywamy fakty (zdarzenia) zachodzące w określonej rzeczywistości.
Zjawiskami ekonomicznymi nazywamy te fakty, które występują w procesach gospodarowania.
Zjawiskiem ekonomicznym jest zatem każde zdarzenie ekonomiczne występujące w związku z wytwarzaniem dóbr i usług, podziałem, wymianą oraz konsumpcją.
Nazywa się to posiadaniem formy przez zjawisko (zewnętrzna, w której się przejawia) oraz istoty (treści) wyrażającej jego gatunkowy sens.
Celem nauk ekonomicznych jest wykrywanie treści danego zjawiska przejawiającej się w różnych formach zewnętrznych. Zjawiska muszą być rozpatrywane i badane przez ekonomię we wzajemnym powiązaniu. Powinny być one badane przez pryzmat ich genezy i zmian.
II. Kategorie ekonomiczne jako podstawowe pojęcia
Zjawiska ekonomiczne mają cechy jakościowe, a ekonomia usiłuje owe zjawiska ekonomiczne ująć w sposób wymierny. Określając wspólną treść zjawisk ekonomicznych formułuje się kategorię ekonomiczną.
Odzwierciedla ona treść badanych zjawisk zaliczonych do danej zbiorowości. Jest więc ona podstawowym pojęciem logicznym ekonomii, definiującym treść badanych zjaisk ekonomii, zaliczonych do danej zbiorowości (klasy zjawisk).
Życie gospodarcze jest procesem, wraz z jego rozwojem suma zjawisk i ich złożoność rośnie. Pojawiają się nowe, bardziej złożone zjawiska ekonomiczne, które nie odzwierciedlają już realnych procesów gospodarczych. Wraz z nowymi procesami pojawiają się nowe kategorie lub rozszerza się zakres „starych” kategorii.
Kategorie ulegają więc przeobrażeniom razem z przeobrażeniami występującymi w procesie gospodarowania. Dlatego niezbędne jest ciągłe poznawanie tego procesu.
III. Prawa, teorie i modele ekonomiczne
Wykrywanie związków między kategoriami ekonomicznymi i wyodrębnienie spośród rozmaitych związków tych, które mają charakter trwały prowadzi do wykrywania praw ekonomicznych.
Ekonomia jako nauka badająca proces gospodarowania musi wypracować narzędzia do poznania gospodarki globalnej, reginalnej, najbliższego otoczenia - muszą być one adekwatne i ciągle uaktualniane.
Prawa ekonomiczne wykrywają zależności pomiędzy kategoriami ekonomicznymi.
Prawem ekonomicznym nazywa się twierdzenie uniwersalne (ściśle ogólne) opisujące jekiś wewnętrzny i konieczny związek poemiędzy zjawiskami i procesami ekonomicznymi. Definicja ta zmierza do wykazania, że prawa odzwierciadlają zjawiska i związek między nimi ( a nie same zjawiska) - np. prawo popytu i podaży.


(…)

…, które nie zawsze respektują prawa ekonomiczne. Wówczas życie ekonomiczne poprzez negację wykaże, że podporządkowane się prawom ekonomii. Skutki takich działań będą negatywne (np. ustalenie ceny poniżej stanu równowagi wywoła kolejki, spekulacje, przejście do szarej strefy)
Równowaga gospodarcza (stan idealny), stan do którego zmierza gospodarka, na co dzień jest oscylacja wokół tego stanu.
Prawa ekonomiczne mają charakter…
…, ale tylko do pewnego stopnia.
Zredukować tzn. sprowadzić rzecz złożoną do prostej przy pomocy zabiegów myślowych.
Konstruując modele ekonomiczne trzeba przestrzegać zasady „ceteris paribus” - wszystkie zjawiska i procesy w obrębie modelu (poza badanymi), nie zmieniają się i nie mają wpływu na zachodzące w modelu zmiany.
Ujęcie modelowe jest ujęciem uproszczonym - wybiera się pewne zjawiska z klasy, które uznano za najistotniejsze. Resztę zmiennych się usuwa. Najlepsze są modele z dwiema, trzema zmiennymi - dla przejrzystości modelu. Resztę zmiennych „wrzuca się” na listę ceteris paribus - lista ta jest nieokreślona i często nadużywana.
Model jest uproszczoną wersją teorii ekonomicznej, pokazującą najważniejsze cechy złożonych procesów gospodarczych. Informuje on o wybranych, podstawowych związkach badanych zmiennych…
… ludzie zapłacą pieniądzem „gorszym”, jeśli wszyscy tak postąpią, to w obiegu pozostanie tylko pieniądz „gorszy” - prawo obiegu pieniężnego wynika więc z prawa racjonalności zachowań ludzkich. Sposób uzasadniania twierdzeń w ekonomii drogą dedukcji jest sposobem przeciwstawnym do indukcji. Dedukcja służy do wykazania, że pewne zdanie wynika z innych zdań. Tradycyjnie używa się pojęcia rozumowanie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz