Wartość przyszła i obcena przepływów pieniężnych

Aby ustalić wartość przyszłą (w okresie n) przepływów pieniężnych o różnej wysokości i następujących w różnych okresach należy je sprowadzić do wartości w n - tym okresie, a potem zsumować.

CFt – przepływy pieniężne.

1. a) wartość przyszła przepływu pieniężnego dokonywana na początku okresu

(z góry)

b) wartość przyszła przepływu pieniężnego dokonywana na koniec okresu

(z dołu)

Wartość obecna przepływów pieniężnych jest obliczana przez dyskontowanie każdego przepływu, a później przez sumowanie.

2.a) wartość obecna przepływów pieniężnych liczona z góry

b) wartość obecna przepływów pieniężnych liczona z dołu

EFEKTYWNA STOPA PROCENTOWA

Efektywna stopa procentowa to stopa która uwzględnia sposób naliczania odsetek, jest równa stopie nominalnej, a

ona jest równa stopie efektywnej jeżeli odsetki naliczane są raz w roku.

STOPA PROCENTOWA W WARUNKACH INFLACJI

Realna stopa procentowa uwzględnia stopę inflacji (Rr)

i – stopa inflacji

Rn – nominalna stopa procentowa.

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY STOPĄ PROCENTOWĄ A STOPĄ DYSKONTOWĄ

Od pożyczek dyskontowych (np. przy wekslach) pożyczkobiorca płaci odsetki z góry, chcąc więc porównać opłacalność kredytów na ogólnych zasadach z kredytami dyskontowymi należy stopę procentową sprowadzić do

warunków porównywalnych; zazwyczaj sprowadzamy stopę kredytów dyskontowych do warunków płatności z dołu.

OCENA I WYBÓR PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Metody oceny projektów inwestycyjnych możemy podzielić na 2 podstawowe grupy:

1. Metody statystyczne:

• metoda okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych

• metoda stopy zwrotu inwestycji.

2. Metody dynamiczne:

• metoda aktualnej wartości netto (NPV),

• metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR).

Metody statyczne:

Metoda okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych

Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych oznacz czas w jakim uzyskane dzięki realizacji projektu nadwyżki finansowe zrównają się z poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi.

Jeżeli czas jest krótszy niż pewien dopuszczalny czas zwrotu, wówczas projekt powinien być zaakceptowany, a jeżeli nie to odrzucony.

Metody dynamiczne:

(uwzględniają wartość pieniądza w czasie)

Procedura stosowania metody aktualnej wartości netto (NPV) jest następująca:

• ustalenie oczekiwanych strumieni gotówki dla każdego roku trwania projektu,

• określenie przy pomocy dyskontowania obecnej wartości strumieni gotówki wytworzonych w każdym roku

trwania projektu,

• wyznaczenie sumy zdyskontowanych strumieni gotówki co jest równoznaczne z wyznaczeniem NPV,

• odrzucenie projektu gdy NPV jest ujemne bądź zaakceptować gdy NPV jest dodatnie. W przypadku wzajemnie wykluczających się projektów posiadających dodatnie wartości NPV wybieramy projekt o maksymalnej wartości NPV.

Metoda wewnętrznej stopy zwrotu. Wewnętrzna stopa zwrotu jest to stopa dyskontowa przy której obecna wartość oczekiwanych strumieni gotówki zrównuje się początkowym wydatkiem inwestycyjnym. Opisuje się jako dający się zaakceptować maksymalny koszt

kapitału wykorzystanego do finansowania inwestycji bez powodowania szkody dla bogactwa właścicieli.