Krótkoterminowe decyzje finansowe

Zarządzanie kapitałem obrotowym:

Kapitał obrotowy – oparty na aktywach bieżących, które finansowane są zobowiązaniami bieżącymi oraz częścią zobowiązań długoterminowych, bądź częścią kapitałów własnych w takim ujęciu kapitał obrotowy = aktywom bieżącym i nazywany jest kapitałem obrotowym brutto.

Kapitał obrotowy netto (pracujący) – to część aktywów, która nie jest finansowana zobowiązaniami bieżącymi, lecz kapitałami stałymi.

Kapitał obrotowy netto oblicza się dwoma sposobami:

1. Podejście kapitałowe

Kapitał obrotowy netto = kapitały stałe (kap. własny + zobowiązania długoterminowe) – majątek trwały

2. Podejście majątkowe

Kapitał obrotowy netto = aktywa bieżące – zobowiązania (pasywa) bieżące

Aktywa bieżące:

• stałe – niezależne od wahań spowodowanych działaniami sezonowymi lub cyklicznymi zmianami aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa,

• zmienne – dostosowują się do wahań

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

Przykłady rozbieżności między cyklem eksploatacyjnym a finansowym

1. Przedsiębiorstwo handlowe płaci dostawcą za towary gotówką i sprzedaje odbiorcom za gotówkę.

Jednak dla zapewnienia rytmiczności sprzedaży przedsiębiorstwo utrzymuje miesięczny zapas towarów

w magazynach. Na jego sfinansowanie potrzebny jest kapitał obrotowy stanowiący równowartość tego

zapasu.

2. Przedsiębiorstwo kupuje i sprzedaje towary za gotówkę. Zakupuje towary dużymi partiami uzyskując

korzystniejsze ceny i wydłużone terminy płatności. Średni czas magazynowania wynosi 1 miesiąc, za

towary przedsiębiorstwo płaci po 2 miesiącach.

3. W przedsiębiorstwie przemysłowym zakupione materiały i surowce zamienia się na wyroby gotowe.

Długość cyklu wyznacza cykl finansowania 4 miesiące:

• zakup i magazynowanie 1 m –c,

• proces produkcji 2 m – ce,

• magazynowanie 1 m – ce,

Równocześnie przedsiębiorstwo płaci za surowce po 2 miesiącach po ich otrzymaniu, a należności za swoje

wyroby inkasuje po 3 miesiącach od wydania ich z magazynu.

Zapotrzebowanie 5 miesięcy.

4. Przedsiębiorstwo, które nie ma potrzeby gromadzenia dużych zapasów, płatności wyznacza krótki

termin skorelowany z okresem przydatności niektórych produktów do spożycia. Zobowiązania wobec

dostawców firma realizuje regularnie po otrzymaniu należności. Cykl eksploatacyjny = 20 dni.

• zakup i magazynowanie 5 di,

• produkcja 10 dni

• magazynowanie 5 dni.

Należności przedsiębiorstwo inkasuje po 10 dniach, a płaci po 30 dniach.

5. Przedsiębiorstwo o długim cyklu eksploatacyjnym. Wielkość kapitału obrotowego niezbędnego do

finansowania bieżącej działalności eksploatacyjnej zależy od systemu rozliczeń zaliczek na poczet

przyszłych dostaw.

W przedsiębiorstwie X produkującym części do samochodów cykl wynosi 6 miesięcy:

• zakup i magazynowanie 1 m –c,

• proces produkcyjny 5 m – cy,

• wyrób bezpośrednio z wydziału przenoszony jest do odbiorcy.

Przedsiębiorstwo odbiera zaliczki na pokrycie faktur a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy zależy od

zaliczek – zapotrzebowanie 3 miesiące.

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy odpowiada tej części bieżących potrzeb przedsiębiorstwa

wynikających z jego działalności eksploatacyjnej, która nie została pokryta przez zobowiązania bieżące (bez

kredytów krótkoterminowych). Część tego zapotrzebowania może być pokryta kredytami krótkoterminowymi,

część zobowiązań kapitałem trwałym.

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy = kapitał obrotowy – saldo netto środków pieniężnych

Saldo netto środków pieniężnych (środki do dyspozycji przedsiębiorstwa). Jest to różnica między środkami

własnymi (gotówką, papierami do obrotu) a środkami obcymi (kredytami krótkoterminowym).