Zarządzanie kapitałem

Efektywność gospodarowania wszelkimi zapasami jest bardzo istotna z punktu widzenia zarządu który chce

maksymalizować wartość przedsiębiorstwa. Zarządzanie zapasami może polegać na:

• Wyznaczaniu optymalnego poziomu zapasów czyli także przy którym koszty utrzymania zapasów i koszty zamówień będą minimalne,

• Uwzględnieniu w analizie udzielanych przez dostawców rabatów na dostawy określonej wielkości gdyż może okazać się, że bardziej opłacalne będzie utrzymanie stosunkowo wysokiego poziomu zapasów,

• Wyznaczeniu wielkości zapasu (bezpiecznego), który zmniejszy ryzyko utrzymania produkcji w wyniku

braku surowców lub niemożliwości realizacji sprzedaży w wyniku braku wyrobów gotowych.

Niezwykle istotne dla prawidłowego gospodarowania zapasami jest wyznaczenie optymalnej wielkości

zamówień (zapasów). Koszty związane z zapasami powstają w 3 momentach:

1. tworzenie zapasów,

2. utrzymanie zapasów,

3. brak zapasów przy wystąpieniu na nie zapotrzebowania.

Koszty związane z zapasami można podzielić następująco:

1. Koszty zmieniające się zgodnie z wielkością zapasów:

¨ koszty związane z zamrożeniem części zasobów finansowych,

¨ koszty magazynowania (składowania) zapasów,

¨ koszty ubezpieczenia zapasów,

¨ koszty starzenia zapasów.

2. Koszty zmieniające się odwrotnie do wielkości zapasów:

¨ koszty realizacji zamówień (im większe zamówienia tym samym wyższy poziom zapasów tym mniejsza

liczba składanych zamówień i mniejsze koszty realizacji),

¨ koszty związane ze wstrzymaniem produkcji na skutek braku surowców.

Przy optymalnej wielkości zamówień koszty związane z zapasami będą najmniejsze, wyznaczenie

optymalnej wielkości zamówienia prześledzimy na przykładzie firmy GROM.

Przykład

Roczne zapotrzebowanie na substancję RHX wykorzystywaną w firmie GROM szacowane jest na ok.

10.000 kg / 1 rok, a koszt 1 kg = 10zł. Firma nabywa ją 2 razy w roku po 5.000 kg. Koszty związane z

zapasami są następujące:

• koszty składowania = 0,8 zł za 1kg na rok,

• koszty przeładunku = 0,1 zł za 1kg na rok,

• koszty ubezpieczenia = 0,1 za 1kg na rok,

• koszty administracyjne = 100zł za jedno zamówienie,

• koszt kapitału w firmie kształtuje się na poziomie 10%

W finansach można wyodrębnić 3 wzajemnie powiązane ze sobą obszary:

1. Rynek finansowy , który koncentruje się na sposobach wypożyczania pieniędzy i dotyczy podmiotów, które

dzielą i tworzą pieniądz.

2. Inwestowanie , czyli decyzje poszczególnych osób i instytucji finansowych podejmowanych przy wybieraniu

papierów wartościowych mogących się składać na ich portfele inwestycyjne.

3. Zarządzanie finansami (lub finanse przedsiębiorstw) – proces podejmowania decyzji związanych z

planowaniem, pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy w sposób pozwalający na osiągnięcie zamierzonych

przez firmę celów.

Finanse określane są mianem ekonomiki czasu i ryzyka, ponieważ czas oraz ryzyko są podstawowymi kategoriami

na których opiera się współczesna teoria zarządzania finansowego. Trzecim elementem tej teorii jest kryterium

Finanse określane są mianem ekonomiki czasu i ryzyka, ponieważ czas oraz ryzyko są podstawowymi

kategoriami na których opiera się współczesna teoria zarządzania finansowego. Trzecim elementem tej teorii jest

kryterium decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwach.

Podstawowe założenia tej teorii:

• Przyjmujemy, że celem wszelkich decyzji podejmowanych w firmach jest maksymalizacja korzyści

osiąganych przez ich właścicieli. Cel ten jest realizowany w sposób optymalny jeżeli wartość firmy

osiąga maksymalny w danych warunkach poziom.

• Proces gospodarowania w firmie jest traktowany jako proces polegający na angażowaniu zasobów

rzeczowych i finansowych na różne okresy.

• Wszelkie decyzje podejmowane są w warunkach ryzyka i niepewności (jako prawdopodobieństwo

uzyskania rezultatów odmiennych od oczekiwanych)

FUNKCJE I ELEMENTY ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO

Podstawowe elementy zarządzania finansowego to:

• Zarządzanie majątkiem długoterminowym (funkcja związana z inwestowaniem środków).

• Zarządzanie źródłami finansowania (funkcja związana z pozyskiwaniem środków na finansowanie

działalności inwestycyjnej).

• Zarządzanie bieżącą działalnością finansową (kapitałem pracującym) jest to funkcja związana z bieżącymi funkcjami finansowymi.