Analiza progu rentowności

Analiza progu rentowności określić punkt w którym przychody ze sprzedaży dokładnie pokryją koszty.

Próg ten może być ustalany:

- ilościowo,

- wartościowo.

W tej analizie stosuje się szereg założeń upraszczających:

• wielkość produkcji w analizowanym okresie = wielkości sprzedaży,

• produkcja ma charakter jednoasortymentowy, w wypadku produkcji wieloasortymentowej jej struktura nie ulega

zmianie,

• koszty ogółem i przychody ze sprzedaży ogółem są liniowymi funkcjami produkcji,

• koszty dają się dokładnie podzielić na stałe i zmienne,

• całkowite koszty zmienne rosną proporcjonalnie do wzrostu produkcji ( koszt jednostkowy zmienny jest stały w

analizowanym okresie), jednostkowe ceny też są stał

Zmodyfikowany rachunek zysków i strat

Zakres dźwigni operacyjnej

Przychód ze sprzedaży

- całkowite koszty zmienne

- całkowita marża brutto

- całkowite koszty stałe

- zysk operacyjny przed spłatą odsetek i opodatkowaniem (EBIT)

Zakres dźwigni finansowej

- odsetki

- zysk brutto (EBT)

- podatek dochodowy

- zysk netto

- dywidend uprzywilejowana

- zysk przypadający na akcje zwykłe (EPS zysk przypadający na 1 akcje zw)