Wskaźniki płynności i zadłużenia

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA najczęściej ocenia się przy wykorzystaniu wskaźników:

1. ogólnego poziomu zadłużenia (debt ratio) stanowi relację poziomu zadłużenia firmy do aktywów ogółem

wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia

Wskaźnik ten informuje jaki udział całości aktywów stanowi zadłużenie. Im wyższa wielkość wskaźnika to stopień

zadłużenia jest większy i odwrotnie. Różnica między jednością (lub 100% w ujęciu %) a wielkością tego wskaźnika

obrazuje udział własnych środków finansujących aktywa. Im większy wskaźnik tym mniejszy udział finansowania

własnego i odwrotnie. Zbyt wysoki poziom wskaźnika może podważyć wiarygodność finansową firmy. Zbyt niski

poziom wskaźnika może świadczyć o niewykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania (kapitał obcy) dla

zwiększenia korzyści finansowych firmy.

2. zadłużenia długoterminowego (long-term debt to equity ratio)

wskaźnik zadłużenia długoterminowego

Wskaźnik ten dotyczy zadłużenia długoterminowego, przez które rozumie się długi spłacane w okresie dłuższym niż

1 rok (kredyty długoterminowe, pożyczki hipoteczne, obligacje itp.). Wskaźnik wyraźże relację zadłużenia

długoterminowego do własnego wkładu kapitałowego właścicieli. Wskaźnik większy od 1,0/100% świadczy, że

zadłużenie długoterminowe przewyższa kapitał własny właścicieli. Sytuacja niekorzystna dla pożyczkodawców, bo

wskazuje duże ryzyko możliwości spłaty długu. Na ogół pożyczkodawcy starają się udzielać kredytów i pożyczek

tylko do określonego poziomu wskaźnika zadłużenia długoterminowego.