Wskaźniki zadłużenia

WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI (SPRAWNOŚCI DIZAŁANIA) pokazują jak jest efektywność składników majątkowych mierzona

wielkością osiągniętej sprzedaży.

1. wskaźnik rotacji zapasów (inventory turnover) informuje ile razy w ciągu roku firma odnawia swoje zapasy

Niski poziom wskaźnika oznacza małą liczbę obrotów wykonanych przez przeciętny poziom zapasów w ciągu roku.

Może być też odczytywany jako zbyt długi cykl obrotu zapasów. Generalnie zjawisko to ocenia się negatywnie, bo

świadczy o nadmiernym zaangażowaniu środków w zapasach.

2. wskaźnik okresu spłaty należności (average collection peeriod) („okres inkasa") oznacza przeciętną liczbę dni, w

ciągu których następuje spływ należności od odbiorców.

Wysoki wskaźnik świadczy o długim cyklu pozyskiwania należności. Zbyt wysoki wskaźnik jest niekorzystny, gdyż

stanowi obciążenie własnego kapitału i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia należności nieściągalnych.

3. wskaźnik rotacji aktywów stałych/trwałych (fixed asset turnover) (im starszy majątek/fabryka tym wynik

korzystniejszy) obrazuje ile razy sprzedaż netto jest większa od aktywów trwałych firmy.

Wskaźnik informuje, jakie rozmiary sprzedaży są uzyskiwane z jednostki kapitału zaangażowanego w postaci

aktywów trwałych. Istotny czynnik do tego wskaźnika to długość użytkowania majątku trwałego.

4. wskaźnik rotacji aktywów ogółem (total asset turnover ratio) ujmuje sumarycznie wszystkie składniki majątkowe.

Najbardziej ogólny wskaźnik.

Pokazuje ogólną efektywność zasobów majątkowych firmy do sprzedaży firmy. Wskaźnik łączy efekty uzyskane w

zakresie wskaźników omawianych wcześniej.

WSKAŹNIKI ZYSKOWNOSCI bazują na wielkości osiągniętego zysku. Zysk jest odzwierciedleniem efektywności decyzji

inwestycyjnych i finansowych. Jeżeli firma nie uzyskuje wymaganych przez inwestorów zwrotów nie znajduje ich uznania i

pozytywnej oceny. Firma może być niezdolna do samodzielnego zwiększania własnej bazy majątkowej. Wskaźniki zyskowności

mierzą efektywność działalności firmy przez odniesienie osiągniętego zysku do sprzedaży, majątku firmy, wkładu inwestycyjnego

akcjonariuszy.

1. wskaźnik marży brutto na sprzedaży uzyskuje efektywność osiągniętą przez firmę na realizowanej produkcji

wyrobów czy usług. Dzięki temu wskaźnikowi można dokonać wyboru programu produkcyjnego.

2. wskaźnik zyskowności netto (net profit margin) wskaźnik ten ujmuje ostateczny efekt finansowy całej działalności

firmy w relacji do sprzedaży. Wskaźnik ten uwzględnia koszty działalności firmy, koszt sprzedaży i koszty finansowe.

Wskaźnik ten uzyskuje pełny obraz efektywności sprzedaży realizowanej przez firmę.

3. wskaźnik zwrotu z inwestycji (return an investment) przedstawia on efektywność majątku firmy; określa ogólną

zdolność aktywów firmy do generowania zysków. Można go też obliczyć jako iloczyn wskaźników zyskowności netto i

wskaźnika obrotu aktywów ogółem. Wzrost wskaźnika zyskowności netto i wskaźnika obrotu aktywów ogółem

powoduje wzrost wskaźnika zwrotu z inwestycji.