Pojęcie analizy

Uniwersalne zasady analizy ekonomicznej

1. Należy dobrać metody analizy do celu i przedmiotu badania, możliwości finansowe

2. Stosowanie różnorodnych narzędzi oceny w celu prawidłowości analizy

3. Analiza wskaźników i relacji w związkach przyczynowo-skutkowych

4. Skupienie uwagi na informacji z przeszłości, które mogą wskazać inny obraz przedsiębiorstwa w przyszłości

5. Stworzenie z dużym prawdopodobieństwem przyszłego przebiegu zdarzeń gospodarczych i określenie obszarów

koniecznych zmian

6. Ustalenie trendów i prawidłowości w dotychczasowym przebiegu działalności firmy

7. Ciągłe szukanie punktów odniesienia i wzorców dla lepszego i pełniejszego poznania zdarzeń gospodarczych oraz

uzasadnienie wniosków

8. Poznanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa i poznanie możliwości jego rozwoju

9. Należy sporządzić analizy wewnętrzne i zewnętrzne (związki firmy z otoczeniem)

10.Analiza ma mieć charakter konstruktywny, tzn. na podstawie wyników badań analizy należy sugerować typy decyzji dla

zarządzających

11. Wypracowane wnioski należy zestawić i skomentować

12. Analiza musi mieć formę czytelną, ciekawą oraz właściwie prezentować wszystkie wyniki uzyskane w analizie (np.

wykresy, schematy, opisy, wzory, tabele)