Wskaźniki aktywności i zyskowności

WSKAŹNIKI RYNKOWE są ustalane na podstawie informacji uzyskiwanych na rynku kapitałowym.

1. wskaźnik PER (price-earnings)

Wielkość tego wskaźnika kształtują 2 zasadnicze czynniki

a) wielkość ryzyka firmy

b) perspektywy wzrostu dochodów firmy

Im wyższy poziom ryzyka związany zdaną firmą, tym niższy poziom cen rynkowych akcji notowanych na rynku

kapitałowym. Im wyższy poziom ryzyka, tym PER niższy i odwrotnie. Im korzystniejsze przewidywania w odniesieniu do

przyszłych dochodów, tym wyższa jest cena rynkowa akcji na rynku kapitałowym. Im lepsze perspektywy rozwojowe firmy,

tym PER jest wyższy i odwrotnie. Konkretną wartość wskaźnika można interpretować następująco: ile razy więcej

inwestorzy są skłonni zapłacić za akcje firmy w stosunku do jednostki bieżących dochodów firmy. Jeżeli PER firmy

wskazuje tendencję rosnącą to inwestorzy oceniają korzystnie perspektywy firmy i odwrotnie.

2. wskaźnik PBV(price book value)

Wskaźnik ten będzie tym wyższy im wyższa będzie stopa zwrotu uzyskana w firmie, w relacji do stopy zwrotu wymaganej

przez inwestorów. Wysoka stopa zwrotu uzyskana w firmie i korzystna ocena jej perspektyw rozwojowych przez

inwestorów będzie powodować wysokie notowania akcji firmy na rynku kapitałowym. Jednocześnie spowoduje to wzrost

wskaźnika. Sytuacje odwrotne spowodują spadek wielkości wskaźnika.