Rodzaje analizy finansowej

- metody ogólne (oparte na poprawnym myśleniu, kojarzeniu faktów i skutków oraz wnioskowaniu (na zasadach logiki). Stosowane

są w pierwszym etapie prac analitycznych należą do metod prostych, łatwych i stosunkowo mało pracochłonnych. Ich wadą jest to

że nie pozwalają na dokładną kwalifikację zależności między badaną zmienną ekonomiczną a określającymi ją czynnikami.

- metody szczegółowe pozwalają w analizowaniu konkretnych zjawisk, odcinków działalności i związków przyczynowo-skutkowych

problemów i czynników. Jest tutaj Duzy wybór metod, które można dostosować do konkretnego zagadnienia:

a) bilansowa polega na zestawieniu i analizowaniu elementów składowych pewnej całości powiązanych ze sobą rachunkowo

lub funkcjonalnie. Metodę tą stosuje się do 2 powiązanych ze sobą całości między którymi występuje równowaga bilansowa

(dodatnia, ujemna, zerowa). Typowe zbiory to bilans, rachunek zysków i strat, cach flow

b) porównań polega na porównaniu danych analizowanego zbioru w ujęciu czasowym, podmiotowym, przedmiotowym,

przestrzennym. Porównuje się w liczbach względnych lub bezwzględnych. \najdokładniejsze są porównania ilościowe a dane

wartościowe wymagają przetworzenia na warunki porównywalne.

c) deterministyczna polegają na analizowaniu czynników tworzących związek przyczynowo-skutkowy i będących w zależności

bilansowej, wynikowej, funkcyjnej

d) wskaźnikowa polega na analizowaniu i systematyzowaniu zbiorów liczb przy pomocy celowo dobranych wskaźników

(mierników, indeksów) charakteryzujących zjawiska ekonomiczne