Pojęcie wzoru osobowego. Wzór osobowy „ człowieka organizacji”.

Wzór osobowy, model idealnego członka danej grupy społecznej, wyznaczony przez zespół

norm i wyobrażeń związanych z pełnieniem określonych ról społecznych. Wzór osobowy

określają uznane w danej zbiorowości autorytety. Przynależność jednostki do różnych grup

społecznych i pełnienie różnych ról społecznych w tych grupach może powodować

sprzeczności w zachowaniu wg różnych wzorów osobowych. W sytuacji takiej jednostka

realizuje wzór osobowy grupy odniesienia lub dąży do kompromisu w pełnieniu różnych ról.

Wzór osobowy „człowieka organizacji'' współczesne, rozwinięte społeczeństwa

charakteryzuje duża ilość organizacji na której życie wpływa : praca, nauka, odpoczynek.

Społeczeństwa nazywa się społeczeństwami organizacyjnymi , a ukształtowane przez

organizacje typ osobowości człowiekiem organizacji. Wzór osobowy powinien się wykazać

takimi cechami, jakie oczekuje od niego organizacja.

11. Rozróżnienie skutecznego i efektywnego wzoru osobowości człowieka.

Jest to człowiek skuteczny i efektywny, jego osobowość może wpływać na organizację.

12. Pojęcie wzoru zachowania

Wzór osobowy – zespół cech idealnych, jakie jednostka wykonująca daną rolę powinna naśladować Ze względu na sposób rejestracji wzorce działania dzieli się na:

- pamięciowe, zarejestrowane jedynie w pamięci ludzkiej, np. różne sposoby witania się, wspólne spożywanie śniadań, wykonywanie zadań produkcyjnych tylko na poziomie wewnętrznie uzgodnionym przez grupę (a nie przez przedsiębiorstwo) itp.

- zarejestrowane poza ludzką pamięcią np. w postaci regulaminów, opisów

technologicznych, instrukcji. Przyjęte wzorce zachowań w organizacji powodują ujednolicenie działań ludzi.