Strony i uczestnicy konfliktu społecznego

Podmiotami konfliktów społecznych mogą być istoty ludzkie, występujące zarówno jednostkowo, jak też zbiorowo. Na zachowanie i sposób bycia człowieka wywierają wpływ społeczne funkcje, które powinien spełniać ze względu na przynależność do podstawowych kategorii społecznych. W danej społeczności wchodzi w określone role społeczne. Ludzie uczestniczą w konfliktach także zbiorowo. Zbiorowymi podmiotami konfliktów są także przeróżne instytucje będące często osobami prawnymi. (stowarzyszenia, związki, organizacje). Zarówno instytucje posiadające, jak i nie posiadające osobowości prawnej, uczestniczą w konfliktach społecznych jedynie poprzez ludzi, ze względu na których istnieją i którzy są ich reprezentantami. Uczestnictwo w konflikcie społecznym może być zamierzone i niezamierzone. W konflikcie można uczestniczyć w przypadkowy sposób i niezależnie od własnej woli. Zamierzone uczestnictwo w danym konflikcie nie zawsze musi czynić strona konfliktu jakiego jesteśmy świadkiem. Stroną konfliktu społecznego jest zatem każdy, kto

bierze w nim mniej lub bardziej aktywny udział, nawet niekoniecznie w sposób bezpośredni.