Związki między stanem ryzyka a niepewnością

Z powyższych rozważań wynika konkluzja o potrzebie rozróżniania ryzyka od

niepewności. Z drugiej jednakże strony zważyć trzeba, że:

- W danej chwili poziom informacji o zjawiskach gospodarczych może być różny.

Istnieje taki poziom, że zjawiska gospodarcze nie dają się, bądź można je

określić w kategoriach prawdopodobieństwa (szansy);

- Można kształtować poziom informacji o zachodzących

zjawiskach w działalności gospodarczej

. Innymi słowy można zwiększać poziom nasycenia

informacyjnego procesów decyzyjnych. Służą temu badania marketingowe,

analizy ekonomiczne, analizy statystyczne;

- Wzrost nasycenia informacyjnego może powodować, że staje się możliwe

określenie zjawisk gospodarczych w kategoriach prawdopodobieństwa,

podczas gdy przedtem nie było to możliwe,

- zadaniem zarządzania jest zapewnienie takiego nasycenia informacyjnego by

zapewnić trafność podejmowanych decyzji. Z określonych powyżej względów

wprowadzone rozróżnienie.15

Zakres informacji dostępnej przy podejmowaniu wszelkich decyzji ekonomicznych

jest opisywany w postaci trzech stanów: pewności, ryzyka, niepewności.

Sytuacja pewności występuje wtedy, kiedy wynik decyzji jest znany już wcześniej.

Sytuacja ryzyka jest definiowana jako taka, w której na skutek działania lub decyzji może

wystąpić każdy z dwóch lub więcej wyników czy przypadków. Przy czym wszystkie wyniki

oraz prawdopodobieństwa wystąpienia każdego z nich są znane dla podejmującego

decyzje. Jest oczywiste, że każdy osiągnięty wynik nie jest tu znany zawczasu.