Ryzyko kredytowe

Istota ryzyka w działalności bankowej jest w zasadzie, mimo pewnych różnic, taka

sama, jak w przypadku innych obszarów działalności gospodarczej. We wszystkich tych

przypadkach ryzyko można definiować jako:

- zagrożenie niezrealizowaniem założonego celu,

- brak pewności, wynikający z tego, że aktywa mogą nie przynieść spodziewanej

stopy zysku lub może zdarzyć się strata,

- negatywne odchylenie osiągniętej wielkości celowej od poziomu wcześniej

zaplanowanego.

Ryzyko bankowe, jak każde ryzyko związane z działalnością gospodarczą,

zdeterminowane jest przez dwie główne grupy czynników:

1) wewnętrzne (endogeniczne), tkwiące w samym banku.

2) zewnętrzne (egzogeniczne) w stosunku do banku.

Czynniki wewnętrzne dotyczą polityki prowadzonej przez bank w stosunku do jego

aktywów i pasywów. Jej skuteczność zależy od kwalifikacji i doświadczenia kadry

kierowniczej, jej możliwości oceny i przewidywania sytuacji w najbliższej przyszłości.

Czynniki zewnętrzne w dużym stopniu związane są z sytuacją makroekonomiczną

zależną od prowadzonej przez państwo polityki ekonomicznej. Z punktu widzenia banku

największe znaczenie będą miały tutaj decyzje w zakresie procesów finansowych (podaż

pieniądza, stopy procentowe banku centralnego) oraz polityki poprodukcyjnej,

proinwestycyjnej czy proeksportowej.20

Mimo wielu podejmowanych prób w literaturze przedmiotu brak jest w dalszym ciągu

jednolitej klasyfikacji rodzajów ryzyka bankowego. Część autorów wyróżnia tylko ryzyko

typowo bankowe, nie określając innych rodzajów ryzyka. Druga część próbuje oceniać

wszystkie rodzaje ryzyka, oddziałujące na działalność banku.

Klasyfikacja rodzajów ryzyka bankowego jest bardzo trudna, także ze względu na

złożone funkcje banków we współczesnej gospodarce. Każdy z możliwych podziałów

ryzyka bankowego ma swoje wady i zalety, dlatego nie można ustalić tej jednej, najlepszej

klasyfikacji. Przykładowy podział ryzyka kredytowego może wyglądać następująco:

1) ryzyko utraty płynności,

2) ryzyko stopy procentowej,

3) ryzyko zmiany wartości składników majątkowych,

4) ryzyko zmiany kursu walutowego,

5) ryzyko finansowania innowacji gospodarczych,

6) ryzyko polityczne,

7) ryzyko kredytowe.

Każda działalność ma związek z ryzykiem, gdy rezultatem tego działania jest

możliwość wystąpienia kilku alternatywnych wyników.