Niepewność

W podanym znaczeniu terminu ryzyko bankowe, trzeba zwrócić uwagę na to, że

obejmuje ono możliwości powstawania nie tylko strat, ale i zysków w rezultacie

niepewności co do przyszłego przebiegu zjawisk gospodarczych. Odróżnia to podane

określenie ryzyka od spotykanych niekiedy węższych zakresów treściowych tego pojęcia,

obejmujących możliwości powstawania wyłącznie strat na skutek niepewności.4

2. Charakter i definicja ryzyka

2.1. Istota ryzyka jako kategoria ekonomiczna

Pojęcie „ryzyko" występuje na terenie wielu nauk, od gier po dyscypliny

ekonomiczne, politologiczne, technologiczne, medyczne i psychologiczne. W naukach

ekonomicznych ma ono rangę pierwszoplanowej kategorii, gdzie indziej natomiast jest

tylko narzędziem pomocniczym.5

Ryzyko swoje ugruntowane miejsce przede wszystkim w wiedzy potocznej. Należy

do kluczowych kategorii potoczności, uobecniając się w praktyce życia codziennego.

Patrząc z historycznego punktu widzenia, zauważyć można, że praktyka życia ludzkiego

od samego początku po dzisiejszy dzień stanowi pasmo nieustannego ryzyka, stopniowo

zmniejszającego się w miarę poznawania poszczególnych obszarów rzeczywistości.

Ryzyko posiada wiele definicji, jednak na ogół wszystkie mówią, że z ryzykiem

mamy do czynienia wówczas, kiedy podejmujemy decyzje o niepewnych i niepożądanych

skutkach. Nie ma ryzyka wtedy, kiedy nic nam nie grozi. Duże ryzyko pojawia się w

sytuacji, gdy tylko tak zwany cud może sprawić pomyślny obrót wydarzeń.6