Istota ryzyka jako kategoria ekonomiczna

W określonym powyżej rozumieniu ryzyko jest zjawiskiem:

- Obiektywnym. Dotyczy realnych zjawisk gospodarczych. Wiąże się z

istnieniem zagrożenia (niebezpieczeństwa), wynikającego ze zmienności (skali

i dynamiki zmian) po stronie popytu, działalności konkurencji, warunków

kooperacji, działań regulacyjnych państwa (kurs walutowy, opłaty, podatki,

preferencje, ulgi),

- Subiektywnym. Uwarunkowane jest stanem wiedzy decydenta o procesach

gospodarczych. Ryzyko występuje wtedy, gdy zasób informacji o skutkach

decyzji nie jest pełny. Na ogół skutki decyzji, a więc zyski lub straty, wystąpią

w przyszłości. Dlatego będą one znane z pewnością dopiero po podjęciu

decyzji, wydaniu określonej ilości pieniędzy i zrealizowaniu się następstw

decyzji. Natomiast w chwili podejmowania decyzji skutki jej nie są znane z

pewnością.

- Mierzalnym. Skalę ryzyka można określić apriorycznie, opierając się na

empirycznych badaniach statystycznych, charakteryzujących działalność

gospodarczym.13

Decyzje podejmowane w warunkach ryzyka charakteryzują się tym, że nie można

jednoznacznie przewidzieć konsekwencji dokonywanych wyborów. Rozpatrywane

warianty działań o różnym poziomie spodziewanego zysku charakteryzują się

równocześnie innym prawdopodobieństwem, że zysk ten zostanie osiągnięty w

oczekiwanej wysokości. Ryzyko powoduje zatem, zysk staje się zmienną losową, która

może być maksymalizowana tylko po uwzględnieniu skłonności do ponoszenia ryzyka.