Gotowość banku komercyjnego do podejmowania ryzyka kredytowego

Przez ryzyko kredytowe rozumie

się możliwość pojawienia się w rezultacie danej decyzji kredytowej kilku alternatywnych

wyników. Na przykład przy udzieleniu kredytu w wysokości 200.000 zł, istnieje możliwość,

że cała kwota kredytu łącznie z odsetkami, zostanie spłacona w terminie lub że zostanie

spłacone tylko 100.000 zł, bądź cala kwota kredytu nie zostanie spłacona.

W literaturze przedmiotu można spotkać się z różne podejścia do problemu ryzyka

kredytowego. Interesujące jest ujęcie tego tematu prezentowane przez B. Gruszkę i Z.

Zawadzką. Wyróżniają one mianowicie dwa rodzaje ryzyka kredytowego, przyjmując jako

kryterium podziału rodzaj operacji wywołujących to ryzyko:

1) ryzyko aktywne,

2) ryzyko pasywne.

Aktywne ryzyko kredytowe wiąże się z udzielaniem kredytów i występuje wówczas,

gdy kredytobiorca nie spłaca w ustalonym terminie przypadających rat kapitałowych wraz

z uzgodnionymi odsetkami. Każde przesunięcie terminu płatności może stanowić dla banku

poważne zagrożenie jego płynności.

Pasywne ryzyko kredytowe wiąże się z refinansowaniem, tzn. pozyskiwaniem przez

bank środków finansowych na prowadzenie swojej działalności. Źródłami refinansowania

mogą być:21

1) depozyty klientów lub innych banków,

2) środki otrzymane z banku centralnego,

3) emisja papierów wartościowych.